หลักการดำเนินงาน CSR

หลักการและนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธ.ก.ส.

ตั้งแต่ทศวรรษที่ 4 เป็นต้นมา ธ.ก.ส. ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับเกษตรกรลูกค้าและชุมชน เพื่อให้เกษตรกรลูกค้าและชุมชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงและ มั่นคง
สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงินและสนับสนุนการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังปลูกฝังให้พนักงานดูแล และให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส. ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันที่ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น ทำให้เกิดภัยพิบัติ ที่รุนแรง เช่น แผ่นดินไหว ภัยแล้ง และนํ้าท่วม เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลก ก่อให้เกิดความเสียหายด้าน เศรษฐกิจ ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านการบริการ ด้านสังคม ด้านสุขอนามัย และด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ในฐานะที่เป็นสมาชิกในสังคมที่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะภารกิจการเป็น สถาบันการเงินเพื่อพัฒนาชนบทจึงน้อมนำหลักปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย มาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทั่วทุกภาคส่วน โดย ยึดหลักการ
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภายใต้เงื่อนไขพื้นฐานความรู้และ คุณธรรมมุ่งสู่เป้าหมาย คือ การพัฒนา ที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืนของเกษตรกร ชุมชน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแก่ ธ.ก.ส. อย่างต่อเนื่องยั่งยืนของเกษตรกร ชุมชน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแก่ ธ.ก.ส. อย่างต่อเนื่อง

  1. 1. หลักการการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธ.ก.ส. มุ่งบริหารจัดการองค์กรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืนโดย ธ.ก.ส. ยึดแนวปฏิบัติตามหลักมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) ขององค์การระหว่างประเทศว่า ด้วยการมาตรฐาน (International Organization for standardization : ISO) ตามหัวข้อหลัก (Core Subjects) รวม 7 ประการ ได้แก่

หลักการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงาน
1) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Organizational Governance)
·       ดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
·       ดำเนินงานภายใต้ระบบงานสำคัญที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้
2) หลักสิทธิมนุษยชน
(Human Rights)
·      ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกเชื้อชาติศาสนา ทั้งหญิงชายทุกวัย โดยเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
·      พนักงานได้รับการดูแลตามสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งสิทธิและหน้าที่การเป็นพลเมือง
3) หลักการปฏิบัติด้านแรงงาน
(Labor Practices)
·      จัดระบบสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมตามค่างานเทียบเคียงกับตลาด
·      มีการส่งเสริมบทบาทหญิงชาย (Gender) ให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยก
·      จัดหาอุปกรณ์ให้พนักงานอย่างเพียงพอตามมาตรฐานทรัพย์สินและคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4) หลักการดูแลสิ่งแวดล้อม
(The Environment)
·      กำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ชัดเจนว่าต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบกับสิ่งแวดล้อม
·      สำนักงานใหญ่ ธ.ก.ส. มีการเน้นรูปแบบอาคารประหยัดพลังงาน มีระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการทรัพยากรเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5) หลักการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
(Fair Operating Practices)
·      สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกร ขยายจุดบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อเข้าถึงลูกค้าเกษตรกร โดยมิได้มุ่งหวังแสวงหากำไรสูงสุด
·      มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เน้นความโปร่งใสเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
6) หลักความใส่ใจต่อผู้บริโภค
(Consumer Issues)
·      กำหนดเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงานที่ต้องรักษาความลับข้อมูลของลูกค้า
·      จัดให้มีระบบการรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ และมีส่วนงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน
7) หลักการพัฒนาและมีส่วนร่วมของชุมชน
(Community Involvement and Development)
·      เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
·      โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.

 

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้เกษตรกร ชุมชนและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขควบคู่ กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมอย่างพึ่งพาเกื้อกูล ให้เกิดความสมดุล อย่างมั่นคง และยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ธ.ก.ส. สถาบันการเงินเพื่อพัฒนาชนบทหรือ ธนาคารสีเขียวอยู่เคียงคู่กับเกษตรกรและสังคมไทยสืบไป

  1. นโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจของ ธ.ก.ส. ในบทบาทธนาคารพัฒนาชนบท โดยส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการดำเนินงานหลัก (in Process) ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ภารกิจ

ดังกล่าวบังเกิดผลเป็นความยั่งยืนแห่งอนาคต จึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ดังนี้ “ธ.ก.ส. เป็นองค์กรที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินกิจการ โดยมุ่งสร้างคุณค่าระหว่าง ธ.ก.ส. กับชุมชนเกษตรกรลูกค้า (Creating Shared Value) ตามหลักการมาตรฐานสากล ภายใต้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการธนาคาร  ผู้บริหาร  พนักงาน และลูกค้าเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมั่นคง”