ผู้มีส่วนได้เสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้เสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธ.ก.ส. ได้มีการกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ธ.ก.ส. ดังนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง
เกษตรกรลูกค้า ด้านสินเชื่อ
1) ต้องการสินเชื่อสำหรับผู้ที่เป็นบุตรหลานเกษตรกร สำหรับการทำเกษตร
2) ขยายระบบการประกันที่มีความครอบคลุมมากขึ้น การประกันภัยพืชผล การประกันที่อยู่อาศัย ประกันเครื่องจักรกลทางการเกษตร
3) ธ.ก.ส. ควรทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการท าเกษตรและการทำธุรกิจการเกษตร
ด้านเงินฝาก
1) การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดการใช้เอกสาร
2) พนักงานให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำที่สุภาพ
สังคมและชุมชน 1) ให้ ธ.ก.ส. เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การสร้างอาชีพ/สร้างรายได้ของคนในชุมชน
2) สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างครบวงจร ทั้งด้านการเงิน อาชีพ และเทคโนโลยี
พนักงาน 1) ควรมุ่งเน้นการพัฒนาภาคเกษตรจากรายคนสู่รายกลุ่ม เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าสินค้าการเกษตร
2) เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบุคลากร นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการให้บริการ
3) พนักงานส่วนใหญ่คาดหวังในเรื่องของสวัสดิการของพนักงาน
4) บริการ Mobile Banking และ SMS จะเป็นส่วนสำคัญช่วยส่งเสริมลูกค้าในอนาคต
ผู้ส่งมอบ 1) เปิดโอกาสการเข้าประมูลโครงการให้กับหน่วยงานรัฐด้วยกันให้มากขึ้น
2) กระบวนการขั้นตอนการขออนุมัติภายในของ ธ.ก.ส. ปัจจุบันยังล่าช้าและใช้เวลานาน
3) เพิ่มพนักงานหรือกลุ่มงานที่มีความรู้ด้าน IT เข้ามาร่วมทำงานจะทำให้ระบบที่ธนาคารรับมอบจากผู้ส่งมอบเกิดประโยชน์สูงสุด
คู่ค้าคู่ความร่วมมือ 1) พัฒนาบุคลากรให้สามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกร
2) ควรมีหน่วยงาน เป็นศูนย์ข้อมูลให้ความรู้ทางวิชาการ และข้อมูลสถิติภาคเกษตร
3) เทคโนโลยีและความทันสมัย ธ.ก.ส. ควรจะต้องมีระบบไอทีที่ทำงานแบบ real time
คณะกรรมการ 1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีความพร้อมในการดูแลลูกค้าในกลุ่ม SMAE เป็นหัวขบวนที่ช่วยพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรายย่อย สามารถเติบโตไปสู่ระดับกลางน้ำ และ ปลายน้ำได้
2) พัฒนาความรู้ของพนักงานให้มีความรู้ด้านการเงินและการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เพื่อถ่ายทอดคำแนะนำในการพัฒนาให้ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น 1) สร้างฐานลูกค้าเกษตรกรรุ่นใหม่ และลูกหลานเกษตรกรให้กลับมาทำ การเกษตร
2) ปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร และส่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ถือหุ้นทราบอยู่เสมอ
หน่วยงานกำกับดูแล 1) พัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรส่งเสริมการตลาดให้กับชาวนาไทยอย่างยั่งยืน
2) เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มรายได้ให้สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองมากกว่าการพึ่งโครงการจากนโยบายของรัฐ ขยายการประกันภัยพืชผล สินเชื่อสีเขียว เกษตรอินทรีย์
3) เพิ่มองค์ความรู้ด้านการเกษตรแนวใหม่ โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ

 

 

 การกำหนดชุมชนที่สำคัญ
ธ.ก.ส. ได้มีการกำหนดชุมชนที่สำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ธ.ก.ส. ดังนี้

ชุมชนที่สำคัญ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก กิจกรรม
1. ชุมชนที่อยู่โดยรอบ
สถานประกอบการ
คำนิยาม

ชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบที่ตั้งสำนักงานธนาคาร ทั้ง
สำนักงานใหญ่และสำนักงาน
สาขา
– ชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบสำนักงาน ธ.ก.ส. ในรัศมีไม่เกิน 1,000 เมตร หรือตามความเหมาะสม
– ชุมชนที่อยู่โดยรอบที่ตั้งสำนักงาน
ธ.ก.ส. ในอนาคต ในรัศมีไม่เกิน 1,000 เมตร หรือตามความเหมาะสม
– ชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการ
ดำเนินธุรกิจของสาขา
– ชุมชนสัมพันธ์ตามภูมิสังคม
– โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียงและส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ชุมชนที่ ธ.ก.ส. มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรลูกค้าตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
คำนิยาม

ชุมชนที่มีลูกค้าของธนาคารอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแบ่งระดับของการพัฒนา ดังนี้
– ระดับรายคน โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
– ระดับชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนพึ่งพาซึ่งกันและกัน
– ระดับเครือข่าย โดยมุ่งเน้นให้มีการเชื่อมโยงกันระหว่างชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
-ชุมชนที่ ธ.ก.ส. สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-ชุมชนที่พร้อมรับการสนับสนุนจาก
ธ.ก.ส. ภายใต้การขับเคลื่อนงานตาม
นโยบายของรัฐบาล
-ชุมชนที่ผู้นำและสมาชิกเต็มใจ และพร้อมรับการพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และสิ่งแวดล้อมร่วมกันชุมชนที่กระบวนการชุมชนมีการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
– ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 โดยมี
โครงการย่อยต่างๆ เช่น
ธนาคารต้นไม้ การทำบัญชี
ครัวเรือน ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.
ธนาคารต้นไม้ Financial Literacy
3. ชุมชนเครือข่าย ธ.ก.ส.
คำนิยาม
ชุมชนที่ ธ.ก.ส. และชุมชน มีความพร้อมในการพัฒนา และส่งเสริม ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
– ชุมชนที่ผู้นำและประชาชนในชุมชน
มีความเต็มใจและความพร้อมในการพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
– ชุมชนที่มีความต้องการตรงกับ
ความสามารถหรือความพร้อมของ
ธ.ก.ส.
– ชุมชนที่มีความจำเป็นหรือขาดแคลนการพัฒนาหรือไม่มีหน่วยงานอื่นเข้าไปดูแล
– โครงการส่งเสริมเกษตร

อินทรีย์

– การช่วยเหลือผู้ประสบภัย