บทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ธ.ก.ส.มีการรับฟังความเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มลูกค้า  โดยมีการรวบรวมความเห็นจากการสำรวจจากหน่วยงานภายนอก  การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจากช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) ในช่องทางต่าง ๆ มาสรุปและจัดลำดับความสำคัญ โดยจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง
1. หน่วยงานกำกับดูแล

(Regulator)

1)  เป็นองค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาลูกค้า ตลาดสินค้าเกษตร เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของเกษตรตลอดห่วงโซ่มูลค่า โดยร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน

2)  สร้าง Ecosystem ด้านการขยายธุรกิจเพิ่มเติมจากเครือข่ายด้านเกษตรกรรม เช่น เครือข่ายประชารัฐ  สสว.  และ BOI

3)  นำ Big Data & Analytics มาใช้ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

2. ผู้ถือหุ้น (Shareholder) 1)  สนับสนุนการสร้างฐานลูกค้าเกษตรกรรุ่นใหม่ และลูกหลานเกษตรกรที่มีความรู้ให้กลับมาทำการเกษตร

2)  พัฒนาเป็นธนาคารดิจิทัลที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรในระยะยาว

3)  มุ่งเน้นให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนและความรู้เพื่อขจัดความยากจนของลูกค้า

4)  ส่งเสริมระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. คู่ค้า คู่ความร่วมมือ (Partners/Collaborator) 1)  ยกระดับการสื่อสารกับคู่ค้าความร่วมมือเพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

2)  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อประสานงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ผู้ส่งมอบ (Suppliers) 1)  เปิดโอกาสการเข้าประมูลโครงการให้กับหน่วยงานรัฐด้วยกันให้มากขึ้น

2)  พัฒนากระบวนการขออนุมัติให้รวดเร็วขึ้น

3)  เพิ่มพนักงานหรือกลุ่มงานที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาร่วมทำงานจะทำให้ระบบที่ธนาคารรับมอบจากผู้ส่งมอบเกิดประโยชน์สูงสุด

5. ชุมชนและสังคม (Social & Community) 1)  ให้ ธ.ก.ส. ขยายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาช่วยเหลือชุมชน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ

2)  สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างครบวงจร ทั้งด้านการเงิน อาชีพ และเทคโนโลยี

3)  นำความทันสมัยของเทคโนโลยีมาพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อให้การบริการที่ครบวงจร ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น

6. พนักงาน

6.1 คณะกรรมการ
ฝ่ายจัดการ (Executive Officers)

1)  บริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (เพิ่ม CASA ,ลดต้นทุนทางการเงิน)

2)  มีข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าเพื่อวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม (Data Analytic, BI)

3)  บูรณาการฐานข้อมูลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบ IT, ฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนงานสาขา รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

4)  บูรณาการเทคโนโลยีการชำระเงิน และปรับปรุง Application ของธนาคาร

5)  ให้ความรู้ลูกค้าด้านการบริหารเงิน พัฒนาชุมชนโดยใช้ขบวนการสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน

6)  ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อรับมือกับ Fintech (รายได้ค่าธรรมเนียมลดลง)

7)  ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่ม SMART, สูงอายุ , คนรุ่นใหม่ Gen-Y  Gen-Z (Segment)

  6.2 พนักงานผู้ปฏิบัติ(Workforce) 1)  มีนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่องในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อลดเวลา ทรัพยากร

2)  สร้างขวัญกำลังใจ ลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและพนักงาน  เห็นคุณค่าการทำงานหนัก และตอบแทนอย่างเหมาะสมรายคน

3)  ให้ความสำคัญต่อค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

4)  ปฏิรูปกระบวนการให้บริการลูกค้าที่ทันสมัยและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน

7. คณะกรรมการ ธ.ก.ส.

(Board of Directors)

1)  ปรับใช้เกษตร 4.0 กับกลุ่มลูกค้าภาคเกษตรเพื่อช่วยพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

2)  ควรตอบสนองนโยบายรัฐเชิงรุก และมีความสมดุลในการบริหาร NPL

3)  นำนวัตกรรม Fintech มาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า

4)  สนับสนุนการให้ความรู้แก่เกษตรกรทั้งด้านการเกษตร การบริหารจัดการ กฎหมาย และการเงิน

5)  พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

6)  บุคลากรต้องมีความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

8. ลูกค้า 1)  มีผลิตภัณฑ์ และบริการที่ยืดหยุ่นเหมาะสมรายคน (ดั้งเดิม คนรุ่นใหม่ SMAEs) เป็น Customer Centric

2)  เป็นที่ปรึกษาเรื่องการขอสินเชื่อ การค้ำประกันสินเชื่อ และให้ความรู้ทางการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการภาคเกษตรที่ดีขึ้น

3)  มีธุรกรรมการเงินบน Mobile Application ของธนาคาร

4)  พัฒนากระบวนการอนุมัติสินเชื่อให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

5)  ให้ความรู้ใหม่ๆ กับเกษตรกร ด้านเทคโนโลยีการเกษตร การบริหารการเงิน

 

ที่มา :  1. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ธ.ก.ส.   โดย บริษัท AEC Consulting
2.  รายงานการวิจัยความต้องการความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการบริการของ ธ.ก.ส.   โดย ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. และ บริษัทCustom Asia