มิติความยั่งยืนของ ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส. ยึดมั่นในการดำเนินงานที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่ ธนาคาร/พนักงาน ลูกค้า รวมทั้งชุมชนและเครือข่าย ในทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็ง การวางรากฐานการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และครอบครัวที่มีความสุขภายใต้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ลูกค้า การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและมีความสุขในการทำงาน ด้วยรากฐานของ
ธ.ก.ส. ที่ต้องมีความมั่นคง ยั่งยืนและชื่อเสียงดี เพื่อให้มีความมั่นคงยั่งยืนที่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพและคุณค่าที่ส่งผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อีกทั้งชุมชนต้องมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพร้อมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยทั้งหมดเกิดขึ้นจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการการพัฒนาและบริหารจัดการ อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งสามารถสรุปนิยามความยั่งยืนและแบบจำลองความยั่งยืนของ ธ.ก.ส. ได้ดังภาพต่อไปนี้

จากการวิเคราะห์พบว่า ธ.ก.ส. มีโอกาสที่จะใช้ความร่วมมือจากเครือข่ายเพื่อการพัฒนาลูกค้า พัฒนาธุรกิจ รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการมีเครือข่ายสามารถช่วยเสริมความชำนาญพิเศษและลดต้นทุนการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและความคล่องตัวได้มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้กลไกของวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน และสหกรณ์การเกษตรและการตลาด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ขณะเดียวกันการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ยังมุ่งเน้นให้ชุมชนคำนึงถึงสภาพแวดล้อมด้วย เพื่อความยั่งยืนของการทำการเกษตร และเพื่อความยั่งยืนของพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนนั้นๆ ในระยะยาว โดยได้กำหนดประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญในแต่ละด้านไว้ ดังนี้