ยุทธศาสตร์ด้านการดำเนินงานความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2560-2564)

ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนำความคาดหวังและกรอบนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานในกำกับดูแลเป็นแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งมียุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสู่ชุมชนอุดมสุข

ส่งเสริมการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างชุมชนและเครือข่ายให้มีศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ลดปัญหาความยากจน ส่งเสริมเกษตรวิถีธรรมชาติ สร้างระบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนให้สังคม ตอบสนองทิศทางของภาครัฐที่สร้างกลไกให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนด้วยการมีองค์ความรู้ มีความรอบคอบระมัดระวังในการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงด้วยการเชื่อมโยงตลาดประชารัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลิตภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ธนาคารมีผลิตภัณฑ์และบริการหลักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน  สู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ด้วย หลักการ CSV in process  ธนาคารมั่งคั่ง  เกษตรกรมั่นคง  สังคมที่ยั่งยืน  ด้วยความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า Value  Chain ของธนาคาร ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา เช่น การประกันภัยพืชผลที่ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงของเกษตรกรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 รักษ์สิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นต่อการสร้างองค์กรสู่ สังคมคาร์บอนต่ำ  (Low Carbon Society) มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่สะอาด (CDM)  มาตรการ 3R จัดการระบบข้อมูลและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มีการวัดผลและประเมินผลที่เป็นแนวทางการตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดที่เป็นค่าเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets) ส่งเสริมสังคมให้ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคม สร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อความรับผิดชอบสังคมและส่งแวดล้อมอย่างจริงจังของธนาคาร