ธ.ก.ส. กับ SDG


 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสู่ชุมชนอุดมสุข

SDGs แผนงาน
แผนงานดูแลลูกค้าเกษตรกร
1. โครงการให้ความรู้ด้านการเงินแก่เกษตรกรลูกค้าผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560

2. โครงการพัฒนาทายาทเกษตรสู่การเป็น Smart farmers

3. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

แผนงานพัฒนาศักยภาพชุมชนและเครือข่าย
4. โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน/ศูนย์เรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับสู่ชุมชนอุดมสุข

5. โครงการสนับสนุนส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่เพื่อปรับโครงสร้างระบบการผลิต

6. โครงการสนับสนุน พัฒนา ส่งเสริม ยกระดับชุมชนต้นแบบเชื่อมโยงการผลิต การตลาดกับ SMAEs หรือสหกรณ์

7. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่ชุมชนเชิงนิเวศ

8. โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโรงเรียนธนาคาร

10. โครงการตลาดประชารัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลิตภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

SDG  แผนงาน
แผนงานผลิตภัณฑ์ส่งเสริมความยั่งยืน
11. โครงการส่งเสริมสินเชื่อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Product)

12. โครงการเงินออมโครงการกองทุนทวีสุข

แผนงานสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้เกษตรกร
13.  โครงการประกันภัยพืชผล

14. โครงการเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต

แผนงานวิจัยและสื่อสารประชาสัมพันธ์
15. โครงการประเมินความสำเร็จด้านผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในการเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ และการส่งเสริมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

16. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้าน CSR


ยุทธศาสต์ที่ 3 รักษ์สิ่งแวดล้อม

SDG แผนงาน
แผนงาน Green Building
17. อนุรักษ์และประหยัดพลังงาน

18. การสร้างมาตรฐานอาคารต้นแบบ

19. การประเมิน Carbon Footprint (CO2e)

20. โครงการพัฒนาความยั่งยืนเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  (Eco-efficiency)

แผนงานฟื้นฟูระบบนิเวศ
21. โครงการพัฒนาและขยายผลธนาคารต้นไม้

22. โครงการพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน