โรงเรียนธนาคาร

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอ
2 .เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง
3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น
4. เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย ด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน
5. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา ในการทำกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
คุณสมบัติของโรงเรียน
1. โรงเรียนซึ่งผู้บริหารเห็นความสำคัญของโครงการ
2. เห็นความสำคัญในการฝึกเด็กให้มีภาคปฏิบัติ
3. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ โรงเรียนช่วยจัดสถานที่ให้
4. โรงเรียนควรมีนักเรียนมากพอสมควร ประมาณไม่ต่ำกว่า 1,500 คนขึ้นไป
ที่มาโครงการ
จากกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่บุคคล ที่เข้าเฝ้า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ว่า

ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และทำงานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทย อยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษา ความพออยู่พอกิน มีความสงบเปรียบเทียบ กับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ให้ประชาชนชาวไทย มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง รู้จักการประหยัด อดออม ไม่สุรุ่ย สุร่าย ไม่ฟุ่มเฟือย ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของโรงเรียนในเรื่องของการประหยัดและอดออม

การดำเนินงาน
1. เสนอโครงการ และขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร
2. ประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร เพื่อมาให้ความรู้และปฏิบัติจริง
3. ประชุมชี้แจงโครงการให้คณะครูรับทราบ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วยคณะครู และนักเรียนผู้รับผิดชอบ
5. ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
6. เวลาเปิด – ปิด ธนาคารเพื่อบริการ ฝาก – ถอน ทุกวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
7. ติดตามการดำเนินงาน และสรุปผล
ประเภทเงินฝาก
เงินฝากของธนาคารโรงเรียนมีเพียงประเภทเดียวคือ เงินฝากเผื่อเรียก ซึ่งเป็นเงินฝากที่สามารถฝาก-ถอนได้ ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป และจะฝาก-ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้ โดยแต่ละโรงเรียนจะเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส.สาขาพี่เลี้ยงเพียงบัญชีเดียว ส่วนบัญชีย่อยของนักเรียนแต่ละราย ธนาคารโรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้ดอกเบี้ยอัตราเดียวกับประกาศธนาคาร ประเภทเงินฝากเผื่อเรียก (อัตราดอกเบี้ยเฉพาะธนาคารโรงเรียน)