โครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง

โครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง

1.ความเป็นมา

ธ.ก.ส. มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญปัญหาหนึ่งของชุมชนเมือง คือ ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณชุมชนและคูคลอง ทำให้คูคลองตื้นเขินด้วยขยะและสิ่งกีดขวาง ตลอดจนปัญหาความสะอาดบริเวณริมตลิ่งตามแนวคูคลอง ธ.ก.ส. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง จึงเข้าไปมีบทบาทขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการแนวร่วมดูแลคูคลองร่วมกับชุมชน ทั้งด้านองค์ความรู้และการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดของคูคลอง และงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดูแลรักษาคูคลอง นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม ลดความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยแล้ว ยังเป็นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ธ.ก.ส. กับชุมชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล

2. วัตถุประสงค์ของแผนงาน

1) 1) เพื่อสร้างแนวร่วมดูแลคูคลองในเขตพื้นที่ 77 สนจ. โดยการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน บ้าน วัด และโรงเรียน

2) เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกให้สมาชิกชุมชนและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การดูแลคูคลอง อาทิ การเฝ้าสังเกตอัตราการไหลของน้ำ สิ่งขวางทางน้ำ (ขยะ หรือวัชพืช) และทัศนียภาพริมตลิ่งของคูคลองต่างๆ ให้เอื้อต่อการไหลผ่านของน้ำ เป็นต้น

3) เพื่อส่งเสริมกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ของ ธ.ก.ส. อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ ธ.ก.ส.

4) เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่าง ธ.ก.ส. ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่

3. เป้าหมายและระยะเวลาดำเนินงาน

ปีบัญชี 2556 ดำเนินการในพื้นที่คลองเป้าหมาย 80 แห่ง โดย ธ.ก.ส. ดำเนินการร่วมกับชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ในพื้นที่ตามแนวคูคลอง 80 แห่ง ในพื้นที่ 77 สนจ. (สนจ.กทม. 4 แห่ง)

4. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

โครงการ ผลการดำเนินงาน เป้าหมายปีบัญชี 2556
2553 2554 2555
โครงการสนับสนุนโครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง ได้ดำเนินการแล้ว 2 พื้นที่ คือ
– ลำรางซอยลาดปลาเค้า 60 เขตบางเขน
– คลองลำไทร แขวงลำไทร
– ลำรางข้างหมู่บ้านสุขนที เขตบางเขน
พื้นที่เป้าหมาย 80 แห่ง