สลากออมทรัพย์ ทวีสิน ๒๕๕๘

ให้ดอกเบี้ยคุ้มทุน ให้คุณลุ้นโชครางวัลที่ 1 : 20 ล้านบาท
รวมรางวัลกว่า 58 ล้านบาทต่องวด และลุ้นรางวัลพิเศษเงินสด
รางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 13 รางวัล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ 0-2555-0555 www.bacc.or.th
  • หน่วยละ 500 บาท เริ่มรับฝาก วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

  • อายุการรับฝาก 3 ปี ครบกำหนดถอนคืนเงินฝากพรอมกันในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

  • กำหนดออกรางวัล ทุกวันที่ 16 ของเดือน ออกรางวัลครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2558 ครั้งสุดท้ายในเดือนกรกฎคม 2561 รวม 36 ครั้ง

เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย

  • ผู้ที่ฝากจนถึงวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยหน่วยละ 14 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.93 ต่อปี

  • ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย

จำนวนรางวัลและเงินรางวัล ต่องวด

รางวัลที่ 1 เสี่ยงหมวด มี 1 รางวัล ๆ ละ 20,000,000 บาท
รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 5 รางวัล ๆ ละ 500,000 บาท
รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง มี 18 รางวัล ๆ ละ 150,000 บาท
รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้ง มี 60 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท
รางวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง มี 120 รางวัล ๆ ละ 15,000 บาท
รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง มี 600 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว หมุน 1 ครั้ง มี 6,000 รางวัล ๆ ละ 300 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง มี 120,000 รางวัล ๆ ละ 200 บาท

รวมจำนวน 126,804 รางวัล
เป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 58,800,000 บาท

รางวัลพิเศษเงินสดรางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 13 รางวัล แบ่งการออกรางวัลเป็น 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558จำนวน 3 รางวัล
ครั้งที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2558จำนวน 5 รางวัล
ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559จำนวน 5 รางวัล