นายจรูญเดช  เจนจรัสสกุล
นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
นายจำเริญ  โพธิยอด
นายจำเริญ โพธิยอด กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นางภัทรพร วรทรัพย์
นางภัทรพร วรทรัพย์ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายธนารัตน์   งามวลัยรัตน์
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายเกียรติณรงค์  วงศ์น้อย
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
รอแต่งตั้ง
รอแต่งตั้ง
ตำแหน่ง อนุกรรมการและเลขานุการ
นายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์
นายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ(Chief Digital Officer : CDO)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

กลับสู่ด้านบน