นายจรูญเดช  เจนจรัสสกุล
นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล
กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
นายชาญวิทย์ นาคบุรี
นายชาญวิทย์ นาคบุรี
กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นางภัทรพร วรทรัพย์
นางภัทรพร วรทรัพย์
กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายฉัตรชัย  ศิริไล
นายฉัตรชัย ศิริไล
ผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายเกียรติณรงค์  วงศ์น้อย
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายเกรียงไกร กัลหะรัตน์
นายเกรียงไกร กัลหะรัตน์
รองผู้จัดการ(Chief Digital and Technology Officer : CDTO)
ตำแหน่ง อนุกรรมการและเลขานุการ
นางสาวไข่มุก  จูงใจจารุมาศ
นางสาวไข่มุก จูงใจจารุมาศ
ผู้ช่วยผู้จัดการ(Chief Digital Officer : CDO)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

กลับสู่ด้านบน