ไฟล์ประกอบ

ไฟล์ประกอบ

เปิดรับฟังความคิดเห็น

22 เมษายน 2562 ถึง 25 เมษายน 2562 (เป็นเวลา 3 วัน ไม่นับรวมวันที่เปิด)

คำถาม/ความคิดเห็น

ไม่มีคำถาม/ความคิดเห็น

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน