สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 ณ กรมการข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวครบวงจร แนวทางการดำเนินงานและผลสำเร็จของโครงการ โดยเน้นให้ความสำคัญในด้านการวางระบบการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการ เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่เป้าหมายของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ นำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของข้าวในฐานะที่เป็นพืชอาหารหลักและมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยมีนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายศรายุทธ ยิ้มยวน และนายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.       เฝ้ารับเสด็จ ทั้งนี้ ในส่วนของ ธ.ก.ส. ได้นำตัวอย่างความสำเร็จที่ ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุน จัดแสดงในงาน คือ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) จังหวัดสุโขทัย ที่มีการบริหารจัดการข้าวครบวงจร และ สกต.สุรินทร์ ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ UTD (RF) เพื่อกำจัดมอดและไข่แมลงที่ปนเปื้อนในข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานสนับสนุนและขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยของ       ธ.ก.ส. ในด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562


6 มิถุนายน 2562

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน