ลูกค้ารายคน (เกษตรกร และบุคคล) มีผลบังคับวันที่ 20 สิงหาคม 2562

อัตราดอกเบี้ย หน่วย : ร้อยละต่อปี
ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) MRR 6.875
ส่วนต่างสูงสุดที่จะใช้บวกกับ MRR
(Highest Cap Over MRR)
3.00
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหรือผิดเงื่อนไขตามสัญญา
(Highest Rate for Defaulted Account)
12.875
ใช้สลากออมทรัพย์ทวีสินเป็นประกันเงินกู้ MRR-2.75 4.125

ลูกค้าสถาบัน (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มบุคคล กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน และองค์กร) มีผลบังคับวันที่ 20 สิงหาคม 2562

อัตราดอกเบี้ย หน่วย : ร้อยละต่อปี
สถาบันชั้นดี (Minimum Loan Rate) MLR 5.00
ส่วนต่างสูงสุดที่จะใช้บวกกับ MLR
(Highest Cap Over MLR)
2.00
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหรือผิดเงื่อนไขตามสัญญา
(Highest Rate for Defaulted Account)
10.00

ลูกค้าผู้ประกอบการ (ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล) มีผลบังคับวันที่ 20 สิงหาคม 2562

อัตราดอกเบี้ย หน่วย : ร้อยละต่อปี
ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลชั้นดี (Minimum Loan Rate) MLR 5.00
ส่วนต่างสูงสุดที่จะใช้บวกกับ MLR
(Highest Cap Over MLR)
5.00
ส่วนต่างสูงสุดที่จะใช้บวกกับ MRR
(Highest Cap Over MRR)
13.00

อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมว่าด้วยการให้กู้เบิกเงินเกินบัญชี มีผลบังคับวันที่ 20 สิงหาคม 2562

อัตราดอกเบี้ย หน่วย : ร้อยละต่อปี
ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum Overdraft Rate) MOR 6.875
ส่วนต่างที่จะใช้บวกกับ MOR 0.00 - 5.00
อัตราดอกเบี้ยสูงสุด กรณีผิดนัดชำระหรือผิดเงื่อนไขตามสัญญา 14.0000

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน