สินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน

สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่

สินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือเพื่อเป็นค่าลงทุน เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพาณิชยกรรม หรือ บริการ

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นเกษตรกร หรือ บุคคลทั่วไป
 • มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจของตนเองเป็นเวลาพอสมควร
 • ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ

เงื่อนไข

ต้องใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ เช่น ระบบน้ำหยด ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ระบบปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ใช้ Application วางแผนการผลิต ระบบรับ Order ลูกค้า และอื่น ๆ เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ย

 • กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย คิดอัตราร้อยละ 4 ต่อปี
 • กู้เพื่อเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1-3 คิดอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปคิด MRR (ปัจจุบัน MRR=6.5)

หลักประกันเงินกู้

 • จำนองที่ดิน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง
 • บุคคล 2 คนค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
 • บุคคล 5 คนขึ้นไปค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
 • ใช้ บสย. ค้ำประกันได้

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ส่งชำระตามที่มาของรายได้
  (งวดเดือน สามเดือน หกเดือน หรืองวดปีละครั้ง)
  ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • กู้เพื่อเป็นค่าลงทุน ส่งชำระตามที่มาของรายได้
  (งวดเดือน สามเดือน หกเดือน หรืองวดปีละครั้ง)
  ระยะเวลาส่งชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. Call Center 0 2555 0555