ความเป็นมา

    ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดทำโครงการธนาคารต้นไม้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริ "ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง"ในที่ดินตนเองและชุมชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชุมชนร่วมกัน สามารถพึ่งตนเองได้ในระดับครอบครัว ชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่ายระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ ต่อมาคณะกรรมการโครงการปรับภาพลักษณ์ได้มีมติให้การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในโครงการธนาคารต้นไม้ เป็นโครงการปรับภาพลักษณ์ ธ.ก.ส. และคณะอนุกรรมการดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ ธ.ก.ส. กำหนดให้โครงการธนาคารต้นไม้ เป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ ธ.ก.ส. เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย พลังงาน อาหาร ยารักษาโรค และระบบนิเวศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศและของโลกด้านประชากร ด้านอาหาร ด้านพลังงาน ด้านน้ำ ด้านการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม โดยเฉพาะปี 2554 ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบมหาอุทกภัยซึ่งธนาคารโลกเปิดเผยว่าสร้างความเสียหาย 1.4 ล้านล้านบาท ส่งผลกระทบต่อ GDP 3.7 % ต้องใช้งบประมาณฟื้นฟู 7.5 แสนล้านบาท

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ ตามแนวพระราชดำริ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในที่ดินตนเอง ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555
  2. ส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
  3. สร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สินบนดินจากมูลค่าของต้นไม้แล้วปรับโครงการสร้างการผลิตเกษตรกรลูกค้าและสมาชิกในชุมชนให้มีความมั่นคง พัฒนาประชาชนในชุมชนไปสู่ความพออยู่ พอกิน พอใช้ ตามแนวทางปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. เพื่อเพิ่มศักยาภาพในการประกอบอาชีพ สร้างห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของการผลิตทางการเกษตรและต้นไม้ และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก