ลูกค้ารายคน (เกษตรกร และบุคคล) มีผลบังคับวันที่ 20 เมษายน 2554

อัตราดอกเบี้ย หน่วย : ร้อยละต่อปี
ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) MRR 7.00
ส่วนต่างสูงสุดที่จะใช้บวกกับ MRR
(Highest Cap Over MRR)
3.00
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหรือผิดเงื่อนไขตามสัญญา
(Highest Rate for Defaulted Account)
13.00
ใช้สลากออมทรัพย์ทวีสินเป็นประกันเงินกู้ MRR-2.75 4.25

ลูกค้าสถาบัน (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มบุคคล กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน และองค์กร) มีผลบังคับวันที่ 20 เมษายน 2554

อัตราดอกเบี้ย หน่วย : ร้อยละต่อปี
สถาบันชั้นดี (Minimum Loan Rate) MLR 5.00
ส่วนต่างสูงสุดที่จะใช้บวกกับ MLR
(Highest Cap Over MLR)
2.00
ส่วนต่างสูงสุดที่จะใช้บวกกับ MRR
(Highest Cap Over MRR)
10.00

ลูกค้าผู้ประกอบการ (ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล) มีผลบังคับวันที่ 20 เมษายน 2554

อัตราดอกเบี้ย หน่วย : ร้อยละต่อปี
ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลชั้นดี (Minimum Loan Rate) MLR 5.00
ส่วนต่างสูงสุดที่จะใช้บวกกับ MLR
(Highest Cap Over MLR)
5.00
ส่วนต่างสูงสุดที่จะใช้บวกกับ MRR
(Highest Cap Over MRR)
13.00

อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมว่าด้วยการให้กู้เบิกเงินเกินบัญชี มีผลบังคับวันที่ 1 สิงหาคม 2560

อัตราดอกเบี้ย หน่วย : ร้อยละต่อปี
ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum Overdraft Rate) MOR 7.125
ส่วนต่างที่จะใช้บวกกับ MOR 0.00 - 5.00
อัตราดอกเบี้ยสูงสุด กรณีผิดนัดชำระหรือผิดเงื่อนไขตามสัญญา 14.0000

ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน