• ออมได้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2562

• หน่วยละ 20 บาท อายุสลาก 2 ปี (ตรวจรางวัล 24 งวด ครบกำหนดงวดชนงวด) ฝากขั้นต่ำ 20 บาท

  สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง

• ผู้ที่ออมจนครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.20 บาท (อัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี)

• ผู้ออมสามารถไถ่ถอนคืนได้เมื่อครบกำหนด

• หมวดสลากประกอบด้วย อักษร 4 หลัก และ ตามด้วยหมายเลขสลาก 4 หลัก (0000 ถึง 9999)

ออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 กันยายน 2562 (ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน สิทธิ์ในการรับรางวัล

  ต้องออมภายในวันที่ 15 เวลา 23.00 น. ของเดือน จะมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้นๆ)

• ลงทะเบียนได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ทั่วประเทศ (ในครั้งแรกที่เริ่มออม)

• ออมผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ : แอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile, ธ.ก.ส. ทุกสาขา ทั่วประเทศ

  หรือผ่านช่องทาง Banking Agent ของธนาคาร (มีค่าธรรมเนียม) เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-Eleven

*เงื่อนไข :

สำหรับผู้ที่ออมตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 62 - 15  ก.ค. 63 จับรางวัลวันที่ 11 ส.ค. 63 และออมอย่างน้อย 6 งวดขึ้นไป ภายในระยะเวลา

1 ปี ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน /1 สิทธิ์  ธนาคารนับรอบในการ ออมโดยเริ่มวันที่ 17 ของเดือนที่ออม สิ้นสุดรอบ ในวันที่ 15 ของ

เดือนถัดไป เวลา 23:00น. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ผู้ได้รับรางวัลต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามที่

กฏหมายกำหนด มูลค่าทองคำ ณ วันที่ 24 ก.ค. 62 สถานที่จับรางวัล : ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน ประกาศผล : ผ่านทางเว็บไซต์

ของธนาคาร www.baac.or.th วันที่ 17 ส.ค. 63 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด