คำถาม/คำตอบ

คำถาม  ข้อ 1. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก มีอะไรบ้าง?

ตอบ สิทธิของสมาชิก มีดังนี้

1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการและเรียกร้องให้คณะกรรมการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำเพื่อประโยชน์ของสมาคม

2) เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อบริหารงานสมาคม รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง

3) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบการดำเนินกิจการของสมาคมในวันเปิดทำการ

4) ลงชื่อร่วมกันไม้น้อยกว่า 50 คน หรือจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้

5) ร้องขอต่อนายทะเบียนให้ส่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้าได้นัดเรียกหรือได้ประชุมกันหรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคม และต้องร้องขอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ

6) ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอคัดรายการและรับรองสำเนาเอกสารของสมาคมจากนายทะเบียน

7) มอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นซึ่งมิให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ และออกเสียงคะแนนแทนตนได้ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่ง รับมอบฉันทะได้คนเดียว

8) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอนายทะเบียนสั่งให้เลิกสมาคมพร้อมด้วยเหตุผล หรือร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้เลิกสมาคม

9) แสดงความจำนงต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อให้ผู้ชำระบัญชีในกรณีที่สมาคมต้องเลิกตามมติที่ประชุมใหญ่

10) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียนเพื่อแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชำระบัญชีที่ได้ตั้งไว้

11) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสมาคม กรณีถูกคัดชื่อออกตามที่กำหนดในข้อบังคับของสมาคมฯที่ว่า (หากสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพและมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน..วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ)

 

ตอบ หน้าที่ของสมาชิกมี ดังนี้

1) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของสมาคม

2) ชำระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน..วัน (ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของแต่ละสมาคมฯ)  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิกหรือได้รับหนังสือแจ้งจากสมาคมให้ไปชำระเงิน

3) เก็บรักษาสมุดประจำตัวสมาชิก หรือบัตรประจำตัวสมาชิก

4) แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อสกุล  หรือวัน  เดือน  ปีเกิด ต่อสมาชิกภายใน..วัน (ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของแต่ละสมาคมฯ) นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

5) แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนดที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์

 

คำถาม ข้อ 2. บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิรับเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว?

            ตอบ  เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย บุคคลในครอบครัวของสมาชิกผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว โดยผู้อยู่ลำดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ลำดับหลัง ซึ่งต้องเป็นบุคคล ดังนี้

1) ที่ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกระบุชื่อผู้จัดการศพ และเป็นผู้ที่ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่งต้อง

เป็นบุคคลในครอบครัว ระบุไว้ชัดเจนในในสมัคร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพ และผู้รับเงินสงเคราะห์ในภายหลัง สมาชิกต้องแจ้งให้สมาคมทราบเป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนด 

2) สามี  ภริยา   บุตร  และบิดา  มารดา                           3) พี่น้องร่วมบิดา  มารดาเดียวกัน

4) พี่น้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน                              5) ลุง  ป้า  น้า  อา

6) ปู่ ย่า  ตา  ยาย                                                     7) ผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู

ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการศพหรือมีผู้จัดการศพแต่ไม่อาจจัดการศพของสมาชิกได้หรือไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้จัดการศพ บุคคลตาม ข้อ2 – ข้อ7 อาจยื่นคำร้องต่อสมาคมเพื่อขอเป็นผู้จัดการศพ และเมื่อสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นสามารถจัดการศพได้จริง ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพแก่บุคคลดังกล่าว แต่ถ้าสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นมาสามารถจัดการศพได้ ให้สมาคมจัดการศพแก่สมาชิกให้เหมาะสมกับฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกนั้นๆ

            ถ้าหากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ ให้จ่ายแก่บุคคลใน ข้อ2 – ข้อ7  ตามลำดับก่อนหลัง โดยผู้อยู่ลำดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ลำดับหลัง แต่ถ้ามีผู้อยู่ในลำดับเดียวกันหลายคน ให้ได้รับเงินในสัดส่วนที่เท่ากัน