การสมัครสมาชิก

คุณสมบัติทั่วไป ต้องเป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

หลักฐานการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้อย่างละ 2 ฉบับ

1. สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีรัฐ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

2. สําเนาทะเบียนบ้าน

3. สําเนาใบสําคัญแสดงการทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

4. สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)

5. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง เวลาไม่เกิน 30 วัน ( จํานวน 1 ฉบับ )

6. เอกสารอื่นๆ เป็นไปตามสมาคมฯ แต่ละท้องที่กำหนด

โดยสามารถสมัครและยื่นเอกสารได้ที่สมาคมฯ ตามภูมิลำเนาของท่าน