โครงการ “สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.” วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563