การสนับสนุนจาก ธ.ก.ส.

1. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ –  จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่สมาคมฯในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาคมฯ พ.ศ.2545  และตามระเบียบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง    2. ด้านการบริหารจัดการ –  พนักงาน ธ.ก.ส.ในพื้นที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นผู้สอบทานการดำเนินงาน –  ให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดทุจริต – ด้านเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ

Read more

การสมัครสมาชิก

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และที่กำหนดในข้อบังคับ หลักฐานการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หลักฐานอื่นตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กำหนด   โดยสามารถสมัครและยื่นเอกสารได้ที่สมาคมฯ ตามภูมิลำเนาของท่าน

Read more

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1.  พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 2.  กฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2.1 กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราเงินค่าสมัคร เงินบำรุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ.2545 2.2 กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราหักเงินสงเคราะห์ พ.ศ.2547 2.3 กฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดค่าธรรมเนียม พ.ศ.2547 3.  ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3.1 ประกาศฯ

Read more

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคม ลำดับ  ชื่อสมาคมฯ  สาขา  จังหวัด Tel.  1 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส.อ.เมือง จ.เชียงราย สาขาเชียงราย จังหวัดเชียงราย 053717413 2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. อำเภอพาน จ.เชียงราย สาขาพาน จังหวัดเชียงราย

Read more

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส.

 “ กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกัน เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้น ซึ่งถึงแก่ความตาย และมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน”

Read more