การสนับสนุนจาก ธ.ก.ส.

1. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ –  จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่สมาคมฯในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาคมฯ พ.ศ.2545  และตามระเบียบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง    2. ด้านการบริหารจัดการ –  พนักงาน ธ.ก.ส.ในพื้นที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นผู้สอบทานการดำเนินงาน –  ให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดทุจริต – ด้านเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ

Read more

การสมัครสมาชิก

คุณสมบัติทั่วไป ต้องเป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หลักฐานการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้อย่างละ 2 ฉบับ 1. สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีรัฐ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2. สําเนาทะเบียนบ้าน 3. สําเนาใบสําคัญแสดงการทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 4. สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี) 5.

Read more

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1.  พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 2.  กฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2.1 กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราเงินค่าสมัคร เงินบำรุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ.2545 2.2 กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราหักเงินสงเคราะห์ พ.ศ.2547 2.3 กฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดค่าธรรมเนียม พ.ศ.2547 3.  ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3.1 ประกาศฯ

Read more

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคม ลำดับ  ชื่อสมาคมฯ  สาขา  จังหวัด Tel.  1 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส.อ.เมือง จ.เชียงราย สาขาเชียงราย จังหวัดเชียงราย 053717413 2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. อำเภอพาน จ.เชียงราย สาขาพาน จังหวัดเชียงราย

Read more

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส.

 “ กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกัน เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้น ซึ่งถึงแก่ความตาย และมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน”

Read more