การสนับสนุนจาก ธ.ก.ส.

1. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่

–  จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่สมาคมฯในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาคมฯ พ.ศ.2545  และตามระเบียบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

 

2. ด้านการบริหารจัดการ

–  พนักงาน ธ.ก.ส.ในพื้นที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นผู้สอบทานการดำเนินงาน

–  ให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดทุจริต

– ด้านเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ เช่น โครงการพัฒนาระบบบัญชีสมาคมฯโดยการใช้โปรแกรมระบบงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่  ธ.ก.ส.พัฒนาพร้อมอบรมความรู้การใช้งานให้ทุกสมาคมฯ  รวมทั้งการแนะนำให้สมาคมฯรับชำระเงินสงเคราะห์ผ่านบัญชีเงินฝาก  หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เป็นต้น

 

3. ด้านอำนวยความสะดวกทั่วไป

–  งานทั่วไป เช่น การช่วยเหลือจัดส่งหนังสือบอกกล่าว และหนังสือเตือนแก่สมาชิก การช่วยหาสมาชิกเพิ่ม เป็นต้น

– ช่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานของสมาคมในเรื่องต่าง ๆ เช่น การแจ้งข่าวสารการรับสมัครสมาชิกใหม่ การแจ้งการส่งเงินสงเคราะห์ศพประจำปีผ่านสื่อวิทยุที่ธนาคารจัดรายการ หรือในการประชุมกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ เป็นต้น

– ให้ใช้สถานที่ของธนาคารเป็นสถานที่ตั้งของสมาคม

Leave a Reply