การสมัครสมาชิก

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

  1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
  3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และที่กำหนดในข้อบังคับ

หลักฐานการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
  4. หลักฐานอื่นตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กำหนด

 

โดยสามารถสมัครและยื่นเอกสารได้ที่สมาคมฯ ตามภูมิลำเนาของท่าน

Leave a Reply