กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1.  พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545

2.  กฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2.1 กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราเงินค่าสมัคร เงินบำรุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ.2545

2.2 กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราหักเงินสงเคราะห์ พ.ศ.2547

2.3 กฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดค่าธรรมเนียม พ.ศ.2547

3.  ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3.1 ประกาศฯ เรื่องคุณสมบัติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

3.2 ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ จดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และแบบขอใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

3.3 ประกาศฯ เรื่องวิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

3.4 ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การออกใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนและกำหนดแบบใบแทนใบสำคัญการจดทะเบียน

3.5 ประกาศฯ เรื่องคุณสมบัติของสมาชิก และหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

3.6 ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวีการส่งสำเนาทะเบียนสมาชิก รายงานจำนวนเงินที่มีอยู่ในมือและในธนาคาร และส่งสำเนางบดุล

4. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หมวด

5.  ว่าด้วยการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด

Leave a Reply