สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส.

 “ กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกัน

เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ

หรือสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้น ซึ่งถึงแก่ความตาย

และมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน

Leave a Reply