Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 

 
ผลงานสำคัญของธนาคาร

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A)


 


ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน


ข้อมูลสำคัญของธนาคาร

รายการ หน่วย ปีบัญชี
2553 2554 2555 2556 2557
1. จำนวนสาขา สาขา 1,026 1,082 1,137 1,180 1,244
2. จำนวนสำนักงานจังหวัด (สนจ.) สนจ. 75 77 77 77 77
3. จำนวนหน่วยธุรกิจสินเชื่อ หน่วย 968 979 1,018 1,051 1,074
4. จำนวนจุดบริการ ATM เครื่อง 700 1,122 1,301 1,507 1,806
5. จำนวนพนักงาน คน 14,040 15,388 15,913 18,496 19,235
6. จำนวนลูกค้าเงินฝาก  
6.1 บุคคล รายบัญชี 20,285,523 19,930,509 21,150,958 22,932,832 24,570,040
6.2 นิติบุคคล รายบัญชี 186,576 195,931 243,428 307,894 353,713
6.3 ภาครัฐ รายบัญชี 242,501 299,561 337,578 362,203 383,999
7. จำนวนลูกค้าสินเชื่อ  
7.1 เกษตรกรรายคน ครัวเรือน 4,612,424 4,999,641 5,378,204 5,471,890 5,579,493
7.2 บุคคลทั่วไป ราย n.a n.a 204,499 230,874 251,635
8. เงินให้สินเชื่อ  
8.1 เกษตรกรรายคน ล้านบาท 515,786 590,064 625,492 712,365 774,331
8.2 สหกรณ์การเกษตร ล้านบาท 35,479 83,832 43,551 57,522 68,017
8.3 กลุ่มเกษตรกร ล้านบาท 119 160 151 309 469
8.4 โครงการนโยบายรัฐ ล้านบาท 2,843 82,121 41,625 19,068 21,186

หมายเหตุ: : ปีบัญชี 2557 ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558


แผนงาน / โครงการที่สำคัญ

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

ธนาคารได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย โดยกำหนดยุทธศาสตร์ ส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มีการกำหนดกรอบการพัฒนา 3 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นที่ 1 ก่อเกิดจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเองของสมาชิกชุมชน

ขั้นที่ 2 ขับเคลื่อนสู่การรวมกลุ่มพึ่งพาซึ่งกันและกันในชุมชนและ ระหว่างชุมชน

ขั้นที่ 3 พัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนและเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้กิจกรรมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร


ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

ผลการดำเนินงานสะสม ปีบัญชี 2557 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีชุมชนต้นแบบตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่ 1 จำนวน 4,330 ชุมชน ชุมชนต้นแบบฯ ขั้นที่ 2 จำนวน 2,420 ชุมชน และชุมชนต้นแบบฯ ขั้นที่ 3 จำนวน 1,210 ชุมชน

 

โครงการกองทุนทวีสุข

ธนาคารได้ดำเนินงานจัดทำโครงการกองทุนทวีสุข เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ออมเงินไว้ใช้เป็นสวัสดิการแก่ตนเองและครอบครัวเมื่อเข้าสู่วัยชรา อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ มีความยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง โดยธนาคารจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่มีการออมเงินอย่างต่อเนื่องทุกรายมุ่งหวังสร้างแรงจูงใจให้เกิดนิสัยรักการออมเงิน รวมทั้งเป็นการสร้างความผูกพันสายใยที่ดีระหว่างธนาคารกับเกษตรกรลูกค้า


ผลการดำเนินงานโครงการกองทุนทวีสุข

ผลการดำเนินงานสะสม ปีบัญชี 2557 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีสมาชิกจำนวน 1,285,109 ราย มีเงินกองทุนจำนวน 6,376.41 ล้านบาท

 


สินเชื่อโครงการธนาคารชุมชน

สินเชื่อโครงการธนาคารชุมชน เป็นรูปแบบการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ที่มีรายได้น้อย/ด้อยโอกาสและบุคคลทั่วไปที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ และมีความประสงค์ในการประกอบอาชีพเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่ม โดยขอสินเชื่อผ่านองค์กรการเงินชุมชนที่ตนสังกัดเป็นสมาชิกหรือขอเข้าสังกัดเป็นสมาชิกใหม่ในองค์กรการเงินชุมชนที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ หรือเป็นแหล่งที่ตนประกอบอาชีพหลักเป็นสำคัญ สินเชื่อโครงการธนาคารชุมชน จึงถือเป็นสินเชื่อที่ปิดช่องว่างและสานรอยต่อจากสินเชื่ออื่นทุกประเภทที่ ธ.ก.ส. มีอยู่เพื่อเชื่อมไปยังผู้ที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส หรือบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะประกอบอาชีพที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เพิ่มหนี้ซ้ำซ้อนให้กับลูกค้าของ ธ.ก.ส.รายเดิม

สินเชื่อโครงการธนาคารชุมชน กำหนดหลักการเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไว้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มบุคคลทั่วไป กลุ่มผู้ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐมาแล้ว และกลุ่มผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นบริการทางการเงินฐานราก (Microfinance) ได้อย่างทั่วถึง ตรงกับความต้องการ และสามารถลดภาระการกู้ยืมเงินนอกระบบได้ โดยใช้กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ส่งเสริมองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างงานเสริมรายได้ให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และเสริมบทบาท ของ ธ.ก.ส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สามารถปิดช่องทางของการให้บริการด้านการเงินเชิงพาณิชย์ของนายทุน ซึ่งเป็นปัจจัยในการก่อหนี้นอกระบบแก่บุคคลผู้มีรายได้น้อยในชุมชน

ผลการดำเนินงานสินเชื่อโครงการธนาคารชุมชน

ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี 2557 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 จ่ายสินเชื่อ จำนวนเงิน 97.42 ล้านบาท และมียอดจ่ายสินเชื่อสะสมตั้งแต่ต้นปีบัญชี 2557 เป็นจำนวนเงิน 753.06 ล้านบาท ในขณะเดียวกันมีการรับชำระคืนเงินกู้ จำนวนเงิน  85.82 ล้านบาท และรับชำระคืนเงินกู้สะสมตั้งแต่ต้นปีบัญชี 2557 เป็นจำนวนเงิน 843.88 ล้านบาท

 


ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ


โครงการตามนโยบายรัฐที่สำคัญ ปี 2557/2558


โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร

ธนาคารมีนโยบายสร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อ ด้วยการอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร โดยธนาคารจะกำหนดวงเงินบัตรสินเชื่อให้แก่เกษตรกรลูกค้า และเกษตรกรลูกค้าสามารถนำบัตรสินเชื่อดังกล่าวไปใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการกับทางร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนไว้กับธนาคาร ผ่านระบบการตัดวงเงินตามบัตรสินเชื่อแทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งทำให้เกษตรกรไม่ต้องนำเงินสดชำระค่าสินค้าในทันที อีกทั้งยังเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินจากมิจฉาชีพได้อีกทางหนึ่ง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกษตรกรลูกค้าเกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร
2. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยการผลิตของเกษตรกรลูกค้า
3. เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรลูกค้า
4. เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเกษตรกรลูกค้าจากมิจฉาชีพ


ผลการดำเนินงานโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร

ผลการดำเนินงานสะสมถึงกุมภาพันธ์ 2558 มีลูกค้าเกษตรกรสนใจสมัครขอมีบัตรสินเชื่อเกษตรกรจำนวน 4,470,794 ราย  ธ.ก.ส. อนุมัติออกบัตรจำนวน 4,207,448 ราย วงเงินอนุมัติ 68,744 ล้านบาท โดยส่งมอบบัตรให้กับเกษตรลูกค้า 4,198,367  ราย ลูกค้าเปิดใช้งาน 4,166,743 ราย และใช้บัตรซื้อปัจจัยการผลิตเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 60,455.28  ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้บัตรสินเชื่อฯ คงเหลือ 22,472.22ล้านบาท

มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 13,115 ร้านค้า มีการดูแลคุณภาพและราคาสินค้าที่ขายผ่านบัตร ซึ่งได้รับการรับรองตามโครงการ       Q Shop แล้ว จำนวน 580 ร้านค้า อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 4,392 ร้านค้า รวมทั้งได้ดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยมีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 448 บริษัท พร้อมทั้งมีแผนพัฒนาสถาบันสหกรณ์และชุมชน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนบัตร และแผนงานการพัฒนาระบบที่จะสนับสนุนการดำเนินงานในอนาคต


 

มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

รัฐบาลโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยมอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

1.     เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

2.     เพื่อเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ผลการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,558,108 ราย พื้นที่ 38.80 ล้านไร่ ค่าเบี้ยประกันภัย 38,801.78 ล้านบาท

??? ???

โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยมอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรชาวสวนยาง

วัตถุประสงค์โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

1.     เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยาง

2.     เพื่อเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง

ผลการดำเนินงานโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 755,768 ราย พื้นที่ 7.58 ล้านไร่ ค่าเบี้ยประกันภัย 7,581.98 ล้านบาท

??? ???

กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code
ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล