คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A)


ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน


ข้อมูลสำคัญของธนาคาร

รายการ หน่วย ปีบัญชี
2554 2555 2556 2557 2558
1. จำนวนสาขา สาขา 1,082 1,137 1,180 1,250 1,275
2. จำนวนสำนักงานจังหวัด (สนจ.) สนจ. 77 77 77 77 77
3. จำนวนหน่วยธุรกิจสินเชื่อ หน่วย 979 1,018 1,051 1,074 1,092
4. จำนวนจุดบริการ ATM เครื่อง 1,122 1,301 1,507 2,001 2,001
5. จำนวนพนักงาน คน 15,388 15,913 18,496 19,289 20,037
6. จำนวนลูกค้าเงินฝาก  
6.1 บุคคล รายบัญชี 19,930,509 21,150,958 22,932,832 24,713,667 26,380,263
6.2 นิติบุคคล รายบัญชี 195,931 243,428 307,894 360,659 436,896
6.3 ภาครัฐ รายบัญชี 299,561 337,578 362,203 386,334 400,109
7. จำนวนลูกค้าสินเชื่อ  
7.1 เกษตรกรรายคน ครัวเรือน 4,999,641 5,378,204 5,471,890 5,591,753 5,683,847
7.2 บุคคลทั่วไป ราย n.a 204,499 230,874 255,243 280,200
8. เงินให้สินเชื่อ  
8.1 เกษตรกรรายคน ล้านบาท 590,064 625,492 712,365 784,319 897,604
8.2 สหกรณ์การเกษตร ล้านบาท 83,832 43,551 57,522 73,417 71,524
8.3 กลุ่มเกษตรกร ล้านบาท 160 151 309 450 425
8.4 โครงการนโยบายรัฐ ล้านบาท 82,121 41,625 19,068 24,428 24,555

หมายเหตุ: ปีบัญชี 2558 ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2559


แผนงาน / โครงการที่สำคัญ

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

ธนาคารได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย โดยกำหนดยุทธศาสตร์ ส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มีการกำหนดกรอบการพัฒนา 3 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นที่ 1 ก่อเกิดจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเองของสมาชิกชุมชน

ขั้นที่ 2 ขับเคลื่อนสู่การรวมกลุ่มพึ่งพาซึ่งกันและกันในชุมชนและ ระหว่างชุมชน

ขั้นที่ 3 พัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนและเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้กิจกรรมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร


ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

ผลการดำเนินงานสะสม ณ เดือนมีนาคม 2559 มีชุมชนต้นแบบตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่ 1 จำนวน 2,509 ชุมชน        ชุมชนต้นแบบฯ ขั้นที่ 2 จำนวน 3,008 ชุมชน และชุมชนต้นแบบฯ ขั้นที่ 3 จำนวน 2,410 ชุมชน

โครงการกองทุนทวีสุข

ธนาคารได้ดำเนินงานจัดทำโครงการกองทุนทวีสุข เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ออมเงินไว้ใช้เป็นสวัสดิการแก่ตนเองและครอบครัวเมื่อเข้าสู่วัยชรา อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ มีความยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง โดยธนาคารจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่มีการออมเงินอย่างต่อเนื่องทุกรายมุ่งหวังสร้างแรงจูงใจให้เกิดนิสัยรักการออมเงิน รวมทั้งเป็นการสร้างความผูกพันสายใยที่ดีระหว่างธนาคารกับเกษตรกรลูกค้า


ผลการดำเนินงานโครงการกองทุนทวีสุข

ผลการดำเนินงานสะสม ณ เดือนมีนาคม 2559 มีสมาชิกจำนวน 1,376,645 ราย มีเงินกองทุน เป็นเงิน  7,484.24 ล้านบาท


สินเชื่อโครงการธนาคารชุมชน

สินเชื่อโครงการธนาคารชุมชน เป็นรูปแบบการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ที่มีรายได้น้อย/ด้อยโอกาสและบุคคลทั่วไปที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ และมีความประสงค์ในการประกอบอาชีพเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่ม โดยขอสินเชื่อผ่านองค์กรการเงินชุมชนที่ตนสังกัดเป็นสมาชิกหรือขอเข้าสังกัดเป็นสมาชิกใหม่ในองค์กรการเงินชุมชนที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ หรือเป็นแหล่งที่ตนประกอบอาชีพหลักเป็นสำคัญ สินเชื่อโครงการธนาคารชุมชน จึงถือเป็นสินเชื่อที่ปิดช่องว่างและสานรอยต่อจากสินเชื่ออื่นทุกประเภทที่ ธ.ก.ส. มีอยู่เพื่อเชื่อมไปยังผู้ที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส หรือบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะประกอบอาชีพที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เพิ่มหนี้ซ้ำซ้อนให้กับลูกค้าของ ธ.ก.ส.รายเดิม

สินเชื่อโครงการธนาคารชุมชน กำหนดหลักการเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไว้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มบุคคลทั่วไป กลุ่มผู้ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐมาแล้ว และกลุ่มผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นบริการทางการเงินฐานราก (Microfinance) ได้อย่างทั่วถึง ตรงกับความต้องการ และสามารถลดภาระการกู้ยืมเงินนอกระบบได้ โดยใช้กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ส่งเสริมองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างงานเสริมรายได้ให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และเสริมบทบาท ของ ธ.ก.ส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สามารถปิดช่องทางของการให้บริการด้านการเงินเชิงพาณิชย์ของนายทุน ซึ่งเป็นปัจจัยในการก่อหนี้นอกระบบแก่บุคคลผู้มีรายได้น้อยในชุมชน

ผลการดำเนินงานสินเชื่อโครงการธนาคารชุมชน

ผลการดำเนินงานสะสม ณ เดือนมีนาคม 2559 จ่ายสินเชื่อ เป็นเงิน 601.49 ล้านบาท ในขณะเดียวกันมีการรับชำระคืนเงินกู้ เป็นเงิน  862.64 ล้านบาท 


ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ


โครงการตามนโยบายรัฐที่สำคัญ ปี 2557/2558


โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร

ธนาคารมีนโยบายสร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อ ด้วยการอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร โดยธนาคารจะกำหนดวงเงินบัตรสินเชื่อให้แก่เกษตรกรลูกค้า และเกษตรกรลูกค้าสามารถนำบัตรสินเชื่อดังกล่าวไปใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการกับทางร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนไว้กับธนาคาร ผ่านระบบการตัดวงเงินตามบัตรสินเชื่อแทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งทำให้เกษตรกรไม่ต้องนำเงินสดชำระค่าสินค้าในทันที อีกทั้งยังเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินจากมิจฉาชีพได้อีกทางหนึ่ง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกษตรกรลูกค้าเกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร
2. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยการผลิตของเกษตรกรลูกค้า
3. เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรลูกค้า
4. เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเกษตรกรลูกค้าจากมิจฉาชีพ


ผลการดำเนินงานโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร

ผลการดำเนินงานสะสมถึงเดือนมีนาคม 2559 มีลูกค้าเกษตรกรสนใจสมัครขอมีบัตรสินเชื่อเกษตรกรจำนวน  4,532,375 ราย                  ธ.ก.ส. อนุมัติออกบัตรจำนวน 4,224,927 ราย วงเงินอนุมัติ  70,546 ล้านบาท และยอดใช้บัตรซื้อปัจจัยการผลิตสะสม ในปีบัญชี 2558 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 28,895 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้บัตรสินเชื่อฯ คงเหลือ 21,894 ล้านบาท

 

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ในการประชุมวันที่ 23 สิงหาคม 2557 มีมติให้ความเห็นชอบดำเนินโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนให้เข้ามาเป็นหนี้ในระบบ

วัตถุประสงค์โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน

1. เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบเข้ามาเป็นหนี้ในระบบ

2.เพื่อช่วยลดภาระหนี้ที่เกิดจากเหตุสุจริตจำเป็นและเป็นภาระหนักให้แก่เกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน

3.เพื่อให้เกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนมีโอกาสฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสามารถดำรงชีพได้อย่างเป็นปกติสุข

ผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน

ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2559 จ่ายสินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ (รายละไม่เกิน 100,000 บาท) จำนวน 38,602 ราย เป็นเงิน 3,760 ล้านบาท และจ่ายสินเชื่อเพื่อสงวนสิทธิ์ที่ดินทำกิน (รายละไม่เกิน 150,000 บาท) จำนวน 1,125 ราย เป็นเงิน 113  ล้านบาท

 

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม

รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องการเกษตร ตามศักยภาพของตนเองและตามสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มรายได้วงเงินสินเชื่อเป็นไปตามแผนการผลิตของเกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาท โดยมอบหมายให้ ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานดำเนินการเรื่องการจ่ายสินเชื่อ

วัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม

1.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำ ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

2.เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีเงินทุนในการประกอบอาชีพเสริม สามารถเพิ่มรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและรักษาระดับคุณภาพชีวิตที่ดีไว้

3.เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและดูแลสังคมโดยรวม

ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม

ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2559 ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อแก่เกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 117,857 ราย เป็นเงิน 10,758 ล้านบาท

โครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ เพื่อเป็นกลไกใน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระจายการลงทุนไปในพื้นที่ต่างๆ ในต่างจังหวัด และผลักดันให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและภูมิภาคอย่างทั่วถึง ได้มอบหมายให้ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง(กองทุนฯ) ระดับดีมาก(A) และระดับดี(B) กองทุนฯ ละไม่เกิน 1 ล้านบาท วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานให้กับกองทุนฯ โดยมีเงื่อนไขไม่ให้กองทุนฯ และสมาชิก Refinance หนี้เดิม ธ.ก.ส. จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนฯ ภายใต้มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านของรัฐบาล ดังกล่าว

วัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

1.เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในระดับหมู่บ้านทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน

2.เพื่อเพิ่มอำนาจการใช้จ่ายของคนในภาคชนบท เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง

3.เพื่อรักษาฐานลูกค้า และสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของธนาคาร

ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ผลการดำเนินงานสะสมถึงเดือนมีนาคม 2559 ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อแล้วจำนวน 22,920 แห่ง เป็นเงิน 22,726 ล้านบาท

 

ผลการดำเนินงานโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร  

ผลการดำเนินงานสะสมถึงเดือนมีนาคม 2559 ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อแล้วจำนวน 8,914 แห่ง เป็นเงิน 9,529.88  ล้านบาท 

 


ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน