คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A)


ปึบัญชี 2558 ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ปึบัญชี 2558 ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ปึบัญชี 2558 ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ปึบัญชี 2558 ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558


ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน


ข้อมูลสำคัญของธนาคาร

รายการ หน่วย ปีบัญชี
2555 2556 2557 2558 2559
1. จำนวนสาขา สาขา 1,137 1,180 1,250 1,275 1,275
2. จำนวนสำนักงานจังหวัด (สนจ.) สนจ. 77 77 77 77 77
3. จำนวนหน่วยธุรกิจสินเชื่อ หน่วย 1,018 1,051 1,074 1,092 1,101
4. จำนวนจุดบริการ ATM เครื่อง 1,301 1,507 2,001 2,001 2,001
5. จำนวนพนักงาน คน 15,913 18,496 19,289 20,036 20,363
6. จำนวนลูกค้าเงินฝาก  
6.1 บุคคล รายบัญชี 21,150,958 22,932,832 24,713,667 26,380,263 27,244,170
6.2 นิติบุคคล รายบัญชี 243,428 307,894 360,659 436,896 502,451
6.3 ภาครัฐ รายบัญชี 337,578 362,203 386,334 400,109 408,134
7. จำนวนลูกค้าสินเชื่อ  
7.1 เกษตรกรรายคน ครัวเรือน 5,378,204 5,471,890 5,591,753 5,683,847 5,719,973
7.2 บุคคลทั่วไป ราย 204,499 230,874 255,243 280,200 279,521
8. เงินให้สินเชื่อ  
8.1 เกษตรกรรายคน ล้านบาท 625,492 712,365 784,319 897,604 954,700
8.2 สหกรณ์การเกษตร ล้านบาท 43,551 57,522 73,417 71,524 69,767
8.3 กลุ่มเกษตรกร ล้านบาท 151 309 450 425 374
8.4 โครงการนโยบายรัฐ ล้านบาท 41,625 19,068 24,428 24,555 23,319

หมายเหตุ: - ปีบัญชี 2559 ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559

แผนงาน / โครงการที่สำคัญ

1/โครงการนโยบายรัฐ ประกอบด้วย

1. PSA-จำนำผลผลิต จำนวน 23,319 ล้านบาท

2. ทุนรัฐบาล จำนวน 1,174 ล้านบาท (ถูกนำไปคำนวณในสินเชื่ออื่น ตั้งแต่งบเดือนกันยายนเป็นต้นไป)

โครงการกองทุนทวีสุข

ธนาคารได้ดำเนินงานจัดทำโครงการกองทุนทวีสุขเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ออมเงินไว้ใช้เป็นสวัสดิการแก่ตนเองและครอบครัวเมื่อเข้าสู่วัยชรา อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้มีความยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง โดยธนาคารจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่มีการออมเงินอย่างต่อเนื่องทุกราย มุ่งหวังสร้างแรงจูงใจให้เกิดนิสัยรักการออมเงิน รวมทั้งเป็นการสร้างความผูกพันสายใยที่ดีระหว่างธนาคารกับเกษตรกรลูกค้า

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. อายุ 20 – 55 ปี ที่ขึ้นทะเบียนเงินกู้ไว้แล้ว

2. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ “ทวีสุข” คนละ 1 บัญชีเท่านั้น มีให้เลือก 3 รูปแบบการออม (1,200/6,000/12,000 บาทต่อปี)

ผลการดำเนินงานโครงการกองทุนทวีสุข

ผลการดำเนินงานสะสม ณ เดือนกันยายน 2559 ปีบัญชี 2559 มีสมาชิกจำนวน 1,407,694 ราย มีเงินกองทุน เป็นเงิน 7,843.20 ล้านบาท

สินเชื่อโครงการธนาคารชุมชน

สินเชื่อโครงการธนาคารชุมชน เป็นรูปแบบการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ที่มีรายได้น้อย/ด้อยโอกาสและบุคคลทั่วไปที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ และมีความประสงค์ในการประกอบอาชีพเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่ม โดยขอสินเชื่อผ่านองค์กรการเงินชุมชนที่ตนสังกัดเป็นสมาชิกหรือขอเข้าสังกัดเป็นสมาชิกใหม่ในองค์กรการเงินชุมชนที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ หรือเป็นแหล่งที่ตนประกอบอาชีพหลักเป็นสำคัญ สินเชื่อโครงการธนาคารชุมชน จึงถือเป็นสินเชื่อที่ปิดช่องว่างและสานรอยต่อจากสินเชื่ออื่นทุกประเภทที่ ธ.ก.ส. มีอยู่เพื่อเชื่อมไปยังผู้ที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส หรือบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะประกอบอาชีพที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เพิ่มหนี้ซ้ำซ้อนให้กับลูกค้าของ ธ.ก.ส.รายเดิม

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

สินเชื่อโครงการธนาคารชุมชน ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไว้ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 2) กลุ่มบุคคลทั่วไป 3) กลุ่มผู้ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐมาแล้ว 4) กลุ่มผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นบริการทางการเงินฐานราก (Microfinance) ได้อย่างทั่วถึง ตรงกับความต้องการ และสามารถลดภาระการกู้ยืมเงินนอกระบบได้ โดยใช้กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ส่งเสริมองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างงานเสริมรายได้ให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และเสริมบทบาท ของ ธ.ก.ส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐสามารถปิดช่องทางของการให้บริการด้านการเงินเชิงพาณิชย์ของนายทุนซึ่งเป็นปัจจัยในการก่อหนี้นอกระบบแก่บุคคลผู้มีรายได้น้อยในชุมชน


ผลการดำเนินงานสินเชื่อโครงการธนาคารชุมชน

ผลการดำเนินงานสะสม ณ เดือนกันยายน 2559 ปีบัญชี 2559 จ่ายสินเชื่อ เป็นเงิน 125.27 ล้านบาท ในขณะเดียวกันมีการรับชำระคืนเงินกู้ เป็นเงิน 229.92 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ

โครงการตามนโยบายรัฐที่สำคัญ ปี 2557/2558

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ในการประชุมวันที่ 23 สิงหาคม 2557 มีมติให้ความเห็นชอบดำเนินโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนให้เข้ามาเป็นหนี้ในระบบ

วัตถุประสงค์โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน

1. เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบเข้ามาเป็นหนี้ในระบบ
2.เพื่อช่วยลดภาระหนี้ที่เกิดจากเหตุสุจริตจำเป็นและเป็นภาระหนักให้แก่เกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน
3.เพื่อให้เกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนมีโอกาสฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสามารถดำรงชีพได้อย่างเป็นปกติสุข

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นเกษตรกรที่ธนาคารรับขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าประจำสาขาตามข้อบังคับฉบับที่ 44

2. เป็นผู้มีหนี้นอกระบบ และให้รวมถึงหนี้นอกระบบของคู่สมรส หรือบุตรหรือคู่สมรสของบุตร หรือบิดาหรือมารดา หรือผู้อุปการะเลี้ยงดู ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน

3. เป็นผู้มีความสามารถสร้างรายได้ทางการเกษตร และหรือรายได้อื่นเพียงพอต่อการชำระหนี้เงินกู้


ผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน

ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกันยายน 2559 ปีบัญชี 2559 จ่ายสินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ (รายละไม่เกิน 100,000 บาท) จำนวน 35,896 ราย เป็นเงิน 3,199 ล้านบาท จ่ายสินเชื่อเพื่อสงวนสิทธิ์ที่ดินทำกิน (รายละไม่เกิน 150,000 บาท) จำนวน 1,351 ราย เป็นเงิน 138 ล้านบาท และจ่ายสินเชื่อตามโครงการอื่น จำนวน 3,265 ราย เป็นเงิน 609 ล้านบาท

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม

รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องการเกษตร ตามศักยภาพของตนเองและตามสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มรายได้วงเงินสินเชื่อเป็นไปตามแผนการผลิตของเกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาท โดยมอบหมายให้ ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานดำเนินการเรื่องการจ่ายสินเชื่อ

วัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม

1. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำ ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีเงินทุนในการประกอบอาชีพเสริม สามารถเพิ่มรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและรักษาระดับคุณภาพชีวิตที่ดีไว้
3. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและดูแลสังคมโดยรวม

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ต่ำกว่า 100,000 ครัวเรือน

2. ต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือสมาชิกในครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นผู้ปลูกยางพารากับ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยใน 1 ครัวเรือน จะได้รับสิทธิ์ในการกู้เงินเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น


ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม

ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกันยายน 2559 ปีบัญชี 2559 ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อแก่เกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 131,871 ราย เป็นเงิน 12,026 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้มาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 มีมติเห็นชอบมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 5 มาตรการ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท โดยพัฒนาโครงการยุ้งฉาง โรงสีขนาดเล็ก พร้อมให้หมู่บ้านเสนอการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่ยังขาดแคลน สร้าง SME เกษตรผ่านสถาบันการเงินของรัฐ ทางธนาคารได้เห็นชอบให้ธนาคารปรับปรุงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย เป็นโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย และอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมจากเดิม 50,000 ล้านบาท เป็น 72,000 ล้านบาท รวมถึงกำหนดวงเงินกู้ต่อรายสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลาการให้กู้เงินตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลที่มีนโยบายขับเคลื่อน

วัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

1. เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในระดับหมู่บ้านทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน
2. เพื่อเพิ่มอำนาจการใช้จ่ายของคนในภาคชนบท เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง
3. เพื่อรักษาฐานลูกค้า และสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของธนาคาร


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

SME เกษตร ประกอบด้วยเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบใดที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเกษตรหรือเกี่ยวเนื่อง ภาคเกษตร มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้หรือสร้างนวัตกรรมการเกษตร หรือใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคการเกษตรไทย

ผลการดำเนินงานสะสมถึงเดือนกันยายน 2559 ปีบัญชี 2559 ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อแล้วจำนวน 13,467 แห่ง เป็นเงิน 15,352.97 ล้านบาท

โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 โดยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ เป้าหมาย 3.7 ล้านราย วงเงิน 37,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ยกเว้นภาคใต้สิ้นสุดไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

วัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60

1. เพื่อสนับสนุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของประเทศ
2. เพื่อให้ชาวนามีรายได้ส่วนเหลือเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดี
3. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการเพาะปลูก 2557/58 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ตามโครงการมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และผ่านการตรวจสอบรับรองสิทธิ์ให้สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ จานวนประมาณ 3.7 ล้านราย หรือเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการเพาะปลูก 2559/60 โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่

ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60

ผลการดำเนินงานสะสมถึงเดือนกันยายน 2559 ปีบัญชี 2559 ธ.ก.ส. โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว 263,190 ราย เป็นเงิน 2,206.68 ล้านบาท

ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน