Sliding Panel v5 ค้นหา
 
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
English
รู้จัก ธ.ก.ส. ผลิตภัณฑ์และบริการ ข่าวสาร เพื่อสังคม ธ.ก.ส. ติดต่อ ธ.ก.ส.
ผลการดำเนินงาน ผลงานสำคัญของธนาคาร


 
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A)


ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน


ข้อมูลสำคัญของธนาคาร

รายการ หน่วย ปีบัญชี
2553 2554 2555 2556 2557
1. จำนวนสาขา สาขา 1,026 1,082 1,137 1,180 1,188
2. จำนวนสำนักงานจังหวัด (สนจ.) สนจ. 75 77 77 77 77
3. จำนวนหน่วยธุรกิจสินเชื่อ หน่วย 968 979 1,018 1,051 1,058
4. จำนวนจุดบริการ ATM เครื่อง 700 1,122 1,301 1,507 1,507
5. จำนวนพนักงาน คน 14,040 15,388 15,913 18,496 18,979
6. จำนวนลูกค้าเงินฝาก
6.1 บุคคล รายบัญชี 20,285,523 19,930,509 21,150,958 22,932,832 23,062,441
6.2 นิติบุคคล รายบัญชี 186,576 195,931 243,428 307,894 322,319
6.3 ภาครัฐ รายบัญชี 242,501 299,561 337,578 362,203 366,324
7. จำนวนลูกค้าสินเชื่อ
7.1 เกษตรกรรายคน ครัวเรือน 4,612,424 4,999,641 5,378,204 5,471,890 5,496,471
7.2 บุคคลทั่วไป ราย n.a n.a 204,499 230,874 233,915
8. เงินให้สินเชื่อ
8.1 เกษตรกรรายคน ล้านบาท 515,786 590,064 625,492 712,365 723,446
8.2 สหกรณ์การเกษตร ล้านบาท 35,479 83,832 43,551 57,522 54,527
8.3 กลุ่มเกษตรกร ล้านบาท 119 160 151 309 232
8.4 โครงการนโยบายรัฐ ล้านบาท 2,843 82,121 41,625 19,068 2,052

หมายเหตุ : ปีบัญชี 2557 ณ 30 มิถุนายน 2557


แผนงาน / โครงการที่สำคัญ

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

ธนาคารได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย โดยกำหนดยุทธศาสตร์ ส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มีการกำหนดกรอบการพัฒนา 3 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นที่ 1 ก่อเกิดจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเองของสมาชิกชุมชน

ขั้นที่ 2 ขับเคลื่อนสู่การรวมกลุ่มพึ่งพาซึ่งกันและกันในชุมชนและ ระหว่างชุมชน

ขั้นที่ 3 พัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนและเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้กิจกรรมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร


ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ 1 ปีบัญชี 2557 มีชุมชนต้นแบบตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่ 1 จำนวน 6,092 ชุมชน ชุมชนต้นแบบตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่ 2 จำนวน 1,219 ชุมชน และชุมชนต้นแบบตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่ 3 จำนวน 615 ชุมชน


โครงการกองทุนทวีสุข

ธนาคารได้ดำเนินงานจัดทำโครงการกองทุนทวีสุข เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ออมเงินไว้ใช้เป็นสวัสดิการแก่ตนเองและครอบครัวเมื่อเข้าสู่วัยชรา อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ มีความยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง โดยธนาคารจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่มีการออมเงินอย่างต่อเนื่องทุกรายมุ่งหวังสร้างแรงจูงใจให้เกิดนิสัยรักการออมเงิน รวมทั้งเป็นการสร้างความผูกพันสายใยที่ดีระหว่างธนาคารกับเกษตรกรลูกค้า


ผลการดำเนินงานโครงการกองทุนทวีสุข

ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ 1 ปีบัญชี 2557 มีสมาชิกจำนวน 1,191,987 ราย มีเงินกองทุนจำนวน 5,664.25 ล้านบาท


สินเชื่อโครงการธนาคารชุมชน

สินเชื่อโครงการธนาคารชุมชน เป็นรูปแบบการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ที่มีรายได้น้อย/ด้อยโอกาสและบุคคลทั่วไปที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ และมีความประสงค์ในการประกอบอาชีพเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่ม โดยขอสินเชื่อผ่านองค์กรการเงินชุมชนที่ตนสังกัดเป็นสมาชิกหรือขอเข้าสังกัดเป็นสมาชิกใหม่ในองค์กรการเงินชุมชนที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ หรือเป็นแหล่งที่ตนประกอบอาชีพหลักเป็นสำคัญ สินเชื่อโครงการธนาคารชุมชน จึงถือเป็นสินเชื่อที่ปิดช่องว่างและสานรอยต่อจากสินเชื่ออื่นทุกประเภทที่ ธ.ก.ส. มีอยู่เพื่อเชื่อมไปยังผู้ที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส หรือบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะประกอบอาชีพที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เพิ่มหนี้ซ้ำซ้อนให้กับลูกค้าของ ธ.ก.ส.รายเดิม

สินเชื่อโครงการธนาคารชุมชน กำหนดหลักการเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไว้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มบุคคลทั่วไป กลุ่มผู้ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐมาแล้ว และกลุ่มผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นบริการทางการเงินฐานราก (Microfinance) ได้อย่างทั่วถึง ตรงกับความต้องการ และสามารถลดภาระการกู้ยืมเงินนอกระบบได้ โดยใช้กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ส่งเสริมองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างงานเสริมรายได้ให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และเสริมบทบาท ของ ธ.ก.ส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สามารถปิดช่องทางของการให้บริการด้านการเงินเชิงพาณิชย์ของนายทุน ซึ่งเป็นปัจจัยในการก่อหนี้นอกระบบแก่บุคคลผู้มีรายได้น้อยในชุมชน

ผลการดำเนินงานสินเชื่อโครงการธนาคารชุมชน

ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1 ปีบัญชี 2557 จ่ายสินเชื่อ จำนวนเงิน 248.01 ล้านบาท และรับชำระคืนเงินกู้ จำนวนเงิน 260.81 ล้านบาท


ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ


โครงการตามนโยบายรัฐที่สำคัญ ปี 2557/2558


โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร

ธนาคารมีนโยบายสร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อ ด้วยการอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร โดยธนาคารจะกำหนดวงเงินบัตรสินเชื่อให้แก่เกษตรกรลูกค้า และเกษตรกรลูกค้าสามารถนำบัตรสินเชื่อดังกล่าวไปใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการกับทางร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนไว้กับธนาคาร ผ่านระบบการตัดวงเงินตามบัตรสินเชื่อแทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งทำให้เกษตรกรไม่ต้องนำเงินสดชำระค่าสินค้าในทันที อีกทั้งยังเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินจากมิจฉาชีพได้อีกทางหนึ่ง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกษตรกรลูกค้าเกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร
2. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยการผลิตของเกษตรกรลูกค้า
3. เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรลูกค้า
4. เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเกษตรกรลูกค้าจากมิจฉาชีพ


ผลการดำเนินงานโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร

ผลการดำเนินงานสะสมถึงมิถุนายน 2557 มีลูกค้าเกษตรกรสนใจสมัครขอมีบัตรสินเชื่อเกษตรกรจำนวน 4,444,796 ราย ธ.ก.ส. อนุมัติออกบัตรจำนวน 4,193,005 ราย วงเงินอนุมัติ 71,401 ล้านบาท โดยส่งมอบบัตรให้กับเกษตรลูกค้า 4,193,535 ราย ลูกค้าเปิดใช้งาน 4,144,287 ราย และใช้บัตรซื้อปัจจัยการผลิตเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 43,889.48 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้บัตรสินเชื่อฯ คงเหลือ 21,112.97ล้านบาท

มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 12,265 ร้านค้า มีการดูแลคุณภาพและราคาสินค้าที่ขายผ่านบัตร ซึ่งได้รับการรับรองตามโครงการ Q Shop แล้ว จำนวน 580 ร้านค้า อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 4,392 ร้านค้า รวมทั้งได้ดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดหาปัจจัยการผลิตผ่านขบวนการสหกรณ์ ปัจจุบันมีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 28 บริษัท พร้อมทั้งมีแผนพัฒนาสถาบันสหกรณ์และชุมชน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนบัตร และแผนงานการพัฒนาระบบที่จะสนับสนุนการดำเนินงานในอนาคต


โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ปี 2555

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาคชนบทของประเทศ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ในการประกอบอาชีพและกิจกรรมของครัวเรือน ช่วยให้ประชาชนในภาคชนบทสามารถเพิ่มรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามประชาชนในชนบทยังต้องประสบกับปัจจัยเสี่ยงในการผลิต อันเกิดจากภัยธรรมชาติ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ รวมถึงปัจจัยอื่นที่ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อภาระการใช้จ่ายของครัวเรือนและหนี้สิน อันเป็นต้นเหตุของปัญหาหนี้สินและความยากจน กระทรวงการคลังได้รับมอบหมายจากรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ดำเนินโครงการพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยโดยจะทำการพักหนี้ให้กับลูกค้าสถาบันการเงินของรัฐ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนในภาคชนบทให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง มีรายได้ที่มั่นคง
2. เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.
3. พื่อให้เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. มีโอกาสนำเงินที่ต้องส่งชำระหนี้ไปฟื้นฟูตนเองในการประกอบอาชีพ และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของครัวเรือนให้ดีขึ้นระหว่างการพักชำระหนี้
4. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรลูกค้ารักษาวินัยทางการเงินโดยมีการชำระหนี้ได้ตามที่กำหนดไว้


ผลการดำเนินงานโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท

ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2557 คงเหลือเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,384,321 ราย เป็นจำนวนเงิน 143,264 ล้านบาท จำแนกเป็นลูกค้าประสงค์พักเงินต้นและลดดอกเบี้ย จำนวน 1,298,432 ราย เป็นจำนวนเงิน 136,697 ล้านบาท ลูกค้าประสงค์ลดดอกเบี้ย จำนวน 85,889 ราย จำนวนเงิน 6,567 ล้านบาท

หมายเหตุ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ลดลง เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมโครงการพักหนี้ฯ บางส่วนชำระหนี้เสร็จ บางส่วนต้องการไถ่ถอนที่ดินคืน และบางส่วนได้รับความช่วยเหลือจากโครงการนโยบายรัฐอื่นๆ


โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2557

รัฐบาลโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2557 โดยมอบหมายให้ ธ.ก.ส. ทำหน้าที่ผู้บริหารโครงการเป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย


วัตถุประสงค์โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2557

1. เพื่อเป็นแนวทางช่วยลดความเสี่ยงด้านการผลิตทางการเกษตรและช่วยบรรเทาความเสียหายให้แก่เกษตรกร ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
2. เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมและลดปัญหาการก่อหนี้สินของเกษตรกร

ผลการดำเนินงานโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2557

ผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2557 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 107 ราย พื้นที่ 2,130.25 ไร่ ค่าเบี้ยประกันภัย 968,610.30 บาท จำแนกเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. จำนวน 52 ราย พื้นที่ 989.25 ไร่ ค่าเบี้ยประกัน 456,617.16 บาท และเป็นเกษตรกรทั่วไป จำนวน 55 ราย พื้นที่ 1,141 ไร่ ค่าเบี้ยประกัน 511,993.14 บาท

    ผลงานสำคัญของธนาคาร  
    รายงานทางการเงินประจำปี  
    รายงานทางการเงินประจำไตรมาส  
    รายงานกิจการประจำปี  
    ข้อมูลผู้ถือหุ้น  
 
 
 
 
         หน้าหลัก จัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อ-ขายที่ดิน สมัครงาน ตรวจผลสลาก อัตราและค่าธรรมเนียม ธ.ก.ส.เพื่อสังคม แผนผังเว็บไซต์
         สงวนลิขสิทธิ์ 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายด้านความปลอดภัย