หอสมุด ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลมาตรฐานเป็นห้องสมุด สีเขียว 11 แห่งแรกของประเทศ

ในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่องห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 (Digital Libraries Towards Thailand 4.0)
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน