ธ.ก.ส.ตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบธุรกิจธนาคาร จึงจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management :ERM) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร และเสริมสร้างการจัดการให้มีความเป็นธรรมมาภิบาลให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนำกรอบของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

1. วิสัยทัศน์การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

“บริหารความเสี่ยงเพื่อให้ ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน และสร้างคุณประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

2. ยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ตามที่ธนาคารกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์ ประจำปีบัญชี 2558-62 โดยเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร และองค์กร รวมทั้งการพัฒนาการให้บริการทางการเงินครบวงจร รองรับการเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารเป็นไปตามเป้าหมาย จึงกำหนดยุทธศาสตร์หลักในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 4 ยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และธรรมาภิบาลของธนาคาร ดังนี้

(1) ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีธรรมาภิบาล เหมาะสมกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภารกิจและกิจกรรมของ ธ.ก.ส.

(2) ใช้ประโยชน์จากการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม กระจายความเสี่ยง ลดความสูญเสียขององค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณะ ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาและขยายผลระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้รองรับเหตุการณ์ที่อาจทำให้การปฏิบัติงานปกติหยุดชะงัก

(3) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นความรับผิดชอบและเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนัก ปฏิบัติ และประสานความร่วมมือจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

(4) พัฒนาบุคลากรในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสถานการณ์และเพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพในการบริหารความเสี่ยง ให้รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายความสำเร็จของธนาคาร รวมถึง การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. โครงสร้างและระบบการบริหารความเสี่ยง

(1) การจัดให้มีโครงสร้างที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและเพดานความเสี่ยง และกำกับดูแลความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยตัวแทนกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่ทบทวนปัจจัยเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์และแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามกำกับให้ความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ในระดับยอมรับได้ มีการกำหนดให้ทุกส่วนงานต้องรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

(2) มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่บูรณาการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของทุกส่วนงาน ให้ขับเคลื่อนไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

(3) จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การทบทวนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ แผนนโยบายของธนาคาร ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน สอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของภาครัฐ มีการระบุความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน มีการประเมินระดับความเสี่ยง การกำหนดมาตรการและติดตามกำกับให้การบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามเป้าหมายภายใต้ระดับเพดานความเสี่ยงที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด

(4) มีการรายงานความเสี่ยงประเภทต่างๆให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ยงได้ทันต่อเหตุการณ์ อย่างต่อเนื่อง

(5) มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร เพราะเราเชื่อว่าปัจจัยความสำเร็จการบริหารความเสี่ยงต้องเกิดจากการตระหนักและให้ความสำคัญของพนักงานทุกระดับ

4. ผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

5. เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ธ.ก.ส.จัดระบบและใช้เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เช่น

  • ระบบ BRMS และ Balance Score Card (BSC) ในด้านกลยุทธ์
  • ระบบประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Scoring) และจัดการพอร์ตสินเชื่อ (Credit Portfolio Management)
  • ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System)
  • ระบบจัดการความเสี่ยงทางการเงิน ทั้งในด้านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน การดูแลสภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินกองทุนดำเนินงาน
  • ระบบควบคุมภายใน Control Self Assessment (CSA)
  • ระบบ Loss Data
  • ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Good Governance & Security)
  • ระบบจัดการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCM)

ตัวอย่าง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง(BRMS) ของ ธ.ก.ส.

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส. ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส. สรุปประเด็นได้ดังนี้

(1) การกำหนด ทบทวนองค์ประกอบของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการทบทวนความเพียงพอในองค์ประกอบของกฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี ให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการองค์กร

(2) การทบทวนนโยบาย ระบบงาน และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดให้มีการจัดทำ ทบทวน นโยบาย แผนบริหารความเสี่ยง และระบบการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เนื่องจากธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงินที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเช่นเดียวกับสถาบันการเงินโดยทั่วไป รวมทั้งกำหนดให้มีการพัฒนาระบบและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภาย ในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงการคลัง และมาตรฐานสากล อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว เช่น การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีบัญชี 2556 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบ Loss data การบริหารจัดการความเสี่ยงเหตุการณ์สำคัญ โดยได้จัดทำแผน BCP รองรับเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลต่อการหยุดชะงักของการดำเนินงานของธนาคารครบถ้วนทุกเหตุการณ์

(3) การติดตามกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามกำกับปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อธนาคาร ให้เป็นไปตามแนวทางและกลยุทธ์ โดยให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับ ความเสี่ยงที่เบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ซึ่งกำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ตลอดจนการให้คำแนะนำที่สำคัญต่อธนาคาร เพื่อนำไปพัฒนางานด้านการบริหารความเสี่ยงของธนาคารให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

(4) การติดตามดูแลให้ผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. มีความเข้าใจและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดให้มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรของธนาคารทุกระดับโดยสนับสนุนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งธนาคารจัดให้มีการอบรมหลักสูตรด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ธนาคารจัดขึ้นเองและหลักสูตรจากสถาบันภายนอก การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 1,000 คน รวมทั้งมีการติดตามดูแล และให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารและพนักงานให้มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น มีการมอบรางวัลให้แก่ส่วนงานที่มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี (Risk management Award) โดยการนำทีมงานจากส่วนงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานสถาบันการเงินชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

5. กิจกรรมการพัฒนาให้ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แก่ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร

025550555 ธ.ก.ส. QR Code
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน