นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส.
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ธ.ก.ส.
นายสุวิชญ โรจนวานิช
นายสุวิชญ โรจนวานิช
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายสมปอง อินทร์ทอง
นายสมปอง อินทร์ทอง
ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายสมบูรณ์  จิตเป็นธม
นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายสมคิด พรหมเจริญ
นายสมคิด พรหมเจริญ
ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นางน้ำผึ้ง  วงศ์สมิทธิ์
นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นางปัทมาวดี  โพชนุกูล
นางปัทมาวดี โพชนุกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายวัชระ ฉัตรวิริยะ
นายวัชระ ฉัตรวิริยะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว
นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายวัฒนา ธรรมศิริ
นายวัฒนา ธรรมศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ
ผู้จัดการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (คลิกเพื่ออ่านประกาศ)

กฎบัตรคณะกรรมการ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน