รู้จัก ธ.ก.ส.

  ประวัติการก่อตั้ง
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
  โครงสร้างองค์กร
  คณะกรรมการ
      คณะกรรมการตรวจสอบ
      คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
      คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
      คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
      คณะกรรมการสรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส.
      คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย
      คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
      คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
      คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
      คณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตรเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย
      กิจกรรมและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
      สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการ
  ผู้บริหารระดับสูง
      ฝ่ายจัดการ
      ผู้บริหารระดับฝ่าย
      ทำเนียบผู้จัดการ
  จริยธรรม ธ.ก.ส.
  การบริหารความเสี่ยง
  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
  วัฒนธรรมองค์กร
  ตราสัญลักษณ์
  เกียรติยศ
  พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
      พ.ร.บ. ธ.ก.ส.
      กฏกระทรวง
      กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร

  ข่าว ธ.ก.ส
      ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
      ข่าวประชาสัมพันธ์
      ข่าวแจก ธ.ก.ส. ( Press Release)
  ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
      นโยบายด้านการจัดหาพัสดุตามแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืน
      รายการจัดซื้อ-จัดจ้างล่าสุด
      ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ
      ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
      ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
      ทะเบียนผู้รับจ้างก่อสร้าง
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      การเปิดเผยราคากลาง
      รายงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน
  ชายคา ธ.ก.ส.
  เกษตรกรคนเก่ง
  วิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตร
  สานสายใย จากใจ ธ.ก.ส.
  จุลสารโรงเรียนธนาคาร
  แนะนำเว็บไซต์
  RSS Feed ธ.ก.ส.

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  เงินฝากออมทรัพย์
      เงินฝากออมทรัพย์
      เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค
      เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
      เงินฝากออมทรัพย์โครงการ
  เงินฝากประจำ
      เงินฝากประจำ
  เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
      เงินฝากมอบรัก 1/1 พสัส
      เงินฝากมอบรักคู่รัก 1/1
      เงินฝากเพิ่มรัก2 12/10
      เงินฝากมอบรัก 1/1
      เงินฝากทวีรัก ฌปก 1/1
  เงินฝากกระแสรายวัน
  สลากออมทรัพย์
      สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.
      สลากออมทรัพย์ทวีสิน
      ตรวจผลรางวัลสลาก
  สินเชื่อ
      ลูกค้าบุคคล
      ลูกค้าผู้ประกอบการ
      ลูกค้าสหกรณ์ กลุ่ม องค์กร
  กองทุนธนาคารอิสลาม
      ความเป็นมากองทุนธนาคารอิสลาม
      เงินฝากระบบอิสลาม
      สินเชื่อระบบอิสลาม
      ประกาศอัตราผลตอบแทนเงินฝากเพื่อการลงทุน (ทั่วไป )
      ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
      ATM
      เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (CDM)
      เครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ
  ธุรกิจต่างประเทศ
      บริการการค้าต่างประเทศ
      บริการโอนเงินต่างประเทศขาออก Outward Remittance
      บริการรับเงินโอนขาเข้าจากต่างประเทศ Inward Remittance
      บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน
  ธุรกรรมทางการเงิน
      เช็คและตั๋วเงิน
      การโอนเงิน
      บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ
      บริการหักบัญชีอัตโนมัติ
      บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Money Exchange)
      บริการให้เช่าตู้นิรภัยธนาคาร
  ขั้นตอนการให้บริการ
      ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
      ขั้นตอนการขอกู้เงิน
  ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน