โครงการเรียนรู้ธรรมาภิบาลมุ่งเน้นสังคมและสิ่งแวดล้อม (Open House)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กำหนดให้มีโครงการเรียนรู้ธรรมาภิบาลมุ่งเน้นสังคมและสิ่งแวดล้อม (Open House) เพื่อเป็นต้นแบบด้านธรรมาภิบาลให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสามารถนำไปปฏิบัติ เกิดพฤติกรรมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล และให้ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้การดำเนินงานของธนาคารที่มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โครงการสานสัมพันธ์รอบรั้ว ธ.ก.ส.

สวัสดีปีใหม่ หมู่บ้านอยู่เจริญ

โครงการทบทวนแผนงานระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2558-2562) และแผนงานประจำปีบัญชี 2558 ด้านธรรมาภิบาล

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้จัดโครงการทบทวนแผนงานระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2558-2562) และแผนงานประจำปีบัญชี 2558 ด้านธรรมาภิบาล ณ ห้องเบญจรัตน์ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน