ฝ่ายกฎหมาย ธ.ก.ส. ร่วมกับ สนจ.ตาก จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 สนจ.ตาก ร่วมกับ ฝ่ายกฎหมาย จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสู่ชุมชน

กิจกรรมสานสัมพันธ์ภาครัฐเพื่อสังคม (CSR)

ธนาคาร โดย ฝ่ายเงินฝาก (ฝงฝ.) ร่วมกับ ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน (ฝตบ.) ร่วมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาครัฐเพื่อสังคม (CSR)

ธ.ก.ส. ร่วมกับ ม.เกษตรฯ ร่วมใจสู้ภัยแล้ง จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ธ.ก.ส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จัดทา "โครงการร่วมใจสู้ภัยแล้ง มก. ธ.ก.ส."

โครงการเรียนรู้ธรรมาภิบาลมุ่งเน้นสังคมและสิ่งแวดล้อม (Open House)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กำหนดให้มีโครงการเรียนรู้ธรรมาภิบาลมุ่งเน้นสังคมและสิ่งแวดล้อม (Open House) เพื่อเป็นต้นแบบด้านธรรมาภิบาลให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสามารถนำไปปฏิบัติ เกิดพฤติกรรมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล และให้ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้การดำเนินงานของธนาคารที่มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โครงการสานสัมพันธ์รอบรั้ว ธ.ก.ส.

สวัสดีปีใหม่ หมู่บ้านอยู่เจริญ

โครงการทบทวนแผนงานระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2558-2562) และแผนงานประจำปีบัญชี 2558 ด้านธรรมาภิบาล

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้จัดโครงการทบทวนแผนงานระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2558-2562) และแผนงานประจำปีบัญชี 2558 ด้านธรรมาภิบาล ณ ห้องเบญจรัตน์ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน