คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และฝ่ายจัดการ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ฝ่ายจัดการ และ พนักงาน ได้ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อนาสมทบโครงการ "ดอกไม้จันทน์ ทาด้วยใจ ถวายพ่อหลวง"

ฝ่ ายจัดการ ผู้บริหารและพนักงาน สธป. ตัว แทนธนาคาร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและพนักงาน สำนักงาน ป.ป.ช.

ซึ่งขอเยี่ยมชม (Site Visit) หน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

คณะกรรมการธนาคาร คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมงานวันวัฒนธรรม ครั้งที่ 10 ปีบัญชี 2559

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการธนาคาร เป็นประธานเปิดงานวันวัฒนธรรม ธ.ก.ส. ครั้งที่ 10 ปีบัญชี 2559

สธป. จัดประชุมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันพุธ ที่ 18 มกราคม 2560 ผู้ช่วยผู้จัดการ (นายนุกูล ปาระชาติ) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน สธป. ในนามธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้จัดประชุม "โครงการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อความแข็งแกร่งด้าน AML/CFT" ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 23 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สานักงานใหญ่ บางเขน

ธ.ก.ส. ได้จัดให้มีกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั่วประเทศ

ธ.ก.ส. ได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านธรรมาภิบาล โดยจัดรูปแบบเป็นการบูรณาการงานด้านธรรมาภิบาลกับกิจกรรมด้านอื่น ๆ

การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนงานภายนอกทเี่ข้ามาศึกษาดูงานของธนาคาร

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสงัคม ฝ่ายจัดการผู้บริหารและพนักงาน
สธป. ตัวแทนธนาคาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนงานภายนอกที่เข้ามาศึกษาดูงานของธนาคารในหัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการที่ดี"

ฝ่ายกฎหมาย ธ.ก.ส. ร่วมกับ สนจ.ตาก จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 สนจ.ตาก ร่วมกับ ฝ่ายกฎหมาย จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสู่ชุมชน

กิจกรรมสานสัมพันธ์ภาครัฐเพื่อสังคม (CSR)

ธนาคาร โดย ฝ่ายเงินฝาก (ฝงฝ.) ร่วมกับ ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน (ฝตบ.) ร่วมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาครัฐเพื่อสังคม (CSR)

ธ.ก.ส. ร่วมกับ ม.เกษตรฯ ร่วมใจสู้ภัยแล้ง จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ธ.ก.ส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จัดทา "โครงการร่วมใจสู้ภัยแล้ง มก. ธ.ก.ส."
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน