สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำเดือนสิงหาคม 2560

ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.คาดการณ์เดือนกันยาน 2560 ราคาเฉลี่ยกุ้งขาวแวนนาไมที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ราคา 186.50-190.00 บาท/กก. เนื่องจากกุ้งไทยผลิตได้คุณภาพตามกระบวนการผลิต

สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.คาดการณ์เดือนสิงหาคม 2560 ราคามันสาปะหลังที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ราคา 1.16 - 1.19 บาท/กก. เนื่องจากช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว

สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำเดือนมิถุนายน 2560

ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. คาดการณ์เดือนกรกฎาคม 2560 ราคาปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน อยู่ที่ราคา 4.00 ? 4.50 บาท/กก. เนื่องจากปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดลดลงตามวัฏจักร

สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. คาดการณ์เดือนมิถุนายน 2560 ราคาเฉลี่ยกุ้งขาวแวนนาไมที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ราคา 185-190 บาท/กก. เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนทำให้ฝนตกบ่อย ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง

สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำเดือนเมษายน 2560

ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. คาดการณ์เดือนพฤษภาคม 2560 ราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ราคา 59.17-61.24 บาท/กก. เนื่องจากสภาวะอากาศร้อนอบอ้าวส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตของสุกรลดลง

สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำเดือนมีนาคม 2560

ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. คาดการณ์เดือนเมษายน 2560 ราคาปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อยอยู่ที่ราคา 5.00 ? 5.20 บาท/กก. เนื่องจากการดำเนินการตามประกาศราคาของกระทรวงพาณิชย์

สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. คาดการณ์เดือนมีนาคม 2560 สถานการณ์ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ราคา 83.26-86.96 บาท/กก. เนื่องจากแหล่งผลิตที่สาคัญของไทยเขาสูฤดูยางผลัดใบ

สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำเดือนมกราคม 2560

ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. คาดการณ์เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ราคาเฉลี่ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน อยู่ที่ราคา 6.35-6.54 บาท/กก. เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง

สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำเดือนธันวาคม 2560

ศูนย์วิจัยและพัฒนาคาดการณ์เดือนมกราคม 25ุ60 ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้า 5% ที่เกษตรกรขายได้ จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ราคา 7,200-7,400 บาท/ตันเนื่องจากผู้ประกอบการมีความต้องการข้าวเพิ่มขึ้นเพราะประเทศคู่ค้า

สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนา คาดการณ์เดือนธันวาคม 2559 ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ราคา 58.18-63.46 บาท ตามการปรับตัวขึ้นของราคาซื้อขายยางพาราล่วงหน้า ณ ตลาดโตเกียว (TOCOM)
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน