ธ.ก.ส. มุ่งวิจัยและพัฒนาด้านธนาคารและลูกค้า รวมถึงเศรษฐกิจการเกษตร และพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศการเกษตรและชุมชนเพื่อเป็นคลังความรู้ในการนำไปสู่การกำหนดนโยบาย ทิศทางของธนาคารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

1. การวิจัยและพัฒนาฐานความรู้

  • Website แผ่นดินทอง เป็นแหล่งรวมข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ เพื่อเป็นคลังความรู้แก่สาธารณชน
  • ฐานข้อมูลชุมชน เป็นแหล่งรวมข้อมูลที่สำคัญของเครือข่ายของเกษตรกรและเครือข่ายต่าง ๆ

2. การวิจัยและพัฒนาสภาวะธุรกิจการเกษตร

  • สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตร เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์เพื่อการตัดสินของผู้ที่สนใจ
  • รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มราคาข้าว

3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อ  เกษตรกร สังคม และสิ่งแวดล้อม

  • รายงานการวิจัย ("ส่วนเหลื่อมการตลาดข้าวไทยเพื่อความเป็นธรรมสำหรับชาวนา" และ รายงานวิจัยอื่นๆ)
  • BAAC Research Center News
  • วิชาการปริทัศน์
  • วารสารวิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. ("โลกร้อน....มหามหันตภัย")
  • วารสารพัฒนาชนบท
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน