Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 

 
ธ.ก.ส.พร้อมปล่อยกู้ อคส. อ.ต.ก. [2010-02-26]


ธ.ก.ส.สนองนโยบายรัฐ หวังช่วยพยุงราคาข้าวเปลือกไม่ให้ตกต่ำ แจงพร้อมสนับสนุนเงินกู้ 20,000 ล้านบาท ให้ อคส.และ อ.ต.ก

นำไปรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรงตามโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกควบคู่ไปกับการเปิดโครงการรับฝากข้าวเปลือกในยุ้งฉางเกษตรกรเพื่อรอจำหน่ายในช่วงราคาดี

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ออกมาเรียกร้องเนื่องจากประสบปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำในขณะนี้ โดยให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เข้าไปแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ด้วยการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือกในราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่กำหนด ซึ่งมาตรการดังกล่าว ธ.ก.ส. ในฐานะธนาคารที่ดูแลเกษตรกรพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยในเบื้องต้นได้เตรียมวงเงินกู้เพื่อให้ อคส. และอ.ต.ก. นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก จำนวน 20,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในส่วนของ ธ.ก.ส. ยังได้เปิดโครงการรับฝากข้าวเปลือกในยุ้งฉางเกษตรกร เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการชะลอการขายผลผลิตในช่วงราคาตกต่ำ โดย ธ.ก.ส. คิดอัตราดอกเบี้ยการรับฝากจากเกษตรกร ร้อยละ 2 ต่อปี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ธ.ก.ส.ได้เปิดดำเนินการในภาคต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 – กุมภาพันธ์ 2553 ยกเว้นภาคใต้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2553 กำหนดระยะเวลาไถ่ถอนภายใน 4 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับฝากข้าวเปลือก ซึ่งผลการดำเนินงานถึงปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 31,796 ราย จำนวน : เงินกู้ 2,540 ล้านบาท และมีเกษตรกรที่ขอไถ่ถอนการรับฝากไปแล้ว 341 ราย จำนวนเงินกู้ 25 ล้านบาท

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวอีกว่า ในช่วงนี้ข้าวเปลือกที่ออกสู่ตลาดส่วนใหญ่เป็นข้าวเปลือกนาปรัง ซึ่งมักจะมีความชื้นสูงกว่าปกติ เวลานำไปขายจึงถูกกดราคา ดังนั้น เกษตรกรควรดูแลข้าวเปลือกของตนเอง เช่น เก็บเกี่ยวในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมกับอายุของข้าว นำไปผึ่งแดดเพื่อลดความชื้น เป็นต้น เพื่อให้ข้าวที่ผลิตมีคุณภาพที่ดีและเก็บได้นานขึ้น

กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code

ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล