ธ.ก.ส. ร่วมกับกระทรวงแรงงาน สนับสนุนสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ รายละไม่เกิน 1.5 แสนบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 18 เดือน ในขณะที่ปี 53 ปล่อยสินเชื่อไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 432 ล้านบาท

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ลงนามในบันทึกข้อตกลงเรื่องสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือคนหางานที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศที่ไม่มีหลักทรัพย์มาค้ำประกันเงินกู้ ในวงเงินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินรายละ 150,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 9 ต่อปี

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะให้สินเชื่อแก่คนหางานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยคุณสมบัติของผู้กู้ต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. มีความรู้และประสบการณ์การทำงานตรงกับความต้องการของบริษัทจ้างงานในต่างประเทศ ได้รับรองคุณสมบัติการไปทำงานต่างประเทศจากกรมการจัดหางาน และมีประวัติการชำระหนี้ดี ไม่มีหนี้ค้างกับ ธ.ก.ส.

ส่วนหลักประกันการกู้เงินกรณีบริษัทจัดหางานเป็นผู้ดำเนินการต้องค้ำประกันเงินกู้ของผู้กู้ทุกรายเต็มจำนวนแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของยอดจ่ายสินเชื่อทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดหางานจะต้องมีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ค้ำประกันความเสี่ยงร้อยละ 15 ของยอดจ่ายสินเชื่อทั้งหมดของโครงการโดยทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในเรื่องเงินฝากเพื่อเป็นประกันเงินกู้ กรณีผู้กู้ไม่ชำระหนี้เงินกู้ 2 งวดติดต่อกัน บริษัทจัดหางานยินยอมให้ธนาคารหักชำระหนี้เงินกู้หรือยื่นสิทธิเรียกร้องการชำระเงินตามหนังสือค้ำประกันดังกล่าวเพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ของผู้กู้

กรณีการดำเนินการโดยระบบรัฐบาลต่อรัฐบาล ผู้กู้ต้องใช้บุคคลไม่น้อยกว่า 2 คน ค้ำประกันเงินกู้ หรือใช้อสังหาริมทรัพย์จำนองค้ำประกันเงินกู้ และกรมการจัดหางานต้องติดต่อประสานงานกับบริษัทจัดหางานในต่างประเทศ และให้โอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีเงินฝากของคนงานแต่ละคน

สำหรับผลการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ในการปล่อยสินเชื่อสนับสนุนการไปทำงานต่างประเทศ ในปี 2553 ปล่อยสินเชื่อให้แรงงานทั้งสิ้น 4,034 สัญญา ประกอบด้วยสินเชื่อไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทเป็นผู้ดำเนินการ 2,296 สัญญา กรมการจัดหางานเป็นผู้ดำเนินการ 215 สัญญา และเป็นสินเชื่อเพื่อไปเก็บผลไม้ป่าในต่างประเทศ 1,523 สัญญา วงเงินสินเชื่อทั้งสิ้น 432,239,395 บาท


28 เมษายน 2554
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน