Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 

 
ธ.ก.ส. ร่วมปล่อยกู้หนุนแรงงานไทย ไปขายแรงต่างแดน [2011-04-28]

ธ.ก.ส. ร่วมกับกระทรวงแรงงาน สนับสนุนสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ รายละไม่เกิน 1.5 แสนบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 18 เดือน ในขณะที่ปี 53 ปล่อยสินเชื่อไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 432 ล้านบาท

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ลงนามในบันทึกข้อตกลงเรื่องสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือคนหางานที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศที่ไม่มีหลักทรัพย์มาค้ำประกันเงินกู้ ในวงเงินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินรายละ 150,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 9 ต่อปี

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะให้สินเชื่อแก่คนหางานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยคุณสมบัติของผู้กู้ต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. มีความรู้และประสบการณ์การทำงานตรงกับความต้องการของบริษัทจ้างงานในต่างประเทศ ได้รับรองคุณสมบัติการไปทำงานต่างประเทศจากกรมการจัดหางาน และมีประวัติการชำระหนี้ดี ไม่มีหนี้ค้างกับ ธ.ก.ส.

ส่วนหลักประกันการกู้เงินกรณีบริษัทจัดหางานเป็นผู้ดำเนินการต้องค้ำประกันเงินกู้ของผู้กู้ทุกรายเต็มจำนวนแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของยอดจ่ายสินเชื่อทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดหางานจะต้องมีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ค้ำประกันความเสี่ยงร้อยละ 15 ของยอดจ่ายสินเชื่อทั้งหมดของโครงการโดยทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในเรื่องเงินฝากเพื่อเป็นประกันเงินกู้ กรณีผู้กู้ไม่ชำระหนี้เงินกู้ 2 งวดติดต่อกัน บริษัทจัดหางานยินยอมให้ธนาคารหักชำระหนี้เงินกู้หรือยื่นสิทธิเรียกร้องการชำระเงินตามหนังสือค้ำประกันดังกล่าวเพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ของผู้กู้

กรณีการดำเนินการโดยระบบรัฐบาลต่อรัฐบาล ผู้กู้ต้องใช้บุคคลไม่น้อยกว่า 2 คน ค้ำประกันเงินกู้ หรือใช้อสังหาริมทรัพย์จำนองค้ำประกันเงินกู้ และกรมการจัดหางานต้องติดต่อประสานงานกับบริษัทจัดหางานในต่างประเทศ และให้โอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีเงินฝากของคนงานแต่ละคน

สำหรับผลการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ในการปล่อยสินเชื่อสนับสนุนการไปทำงานต่างประเทศ ในปี 2553 ปล่อยสินเชื่อให้แรงงานทั้งสิ้น 4,034 สัญญา ประกอบด้วยสินเชื่อไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทเป็นผู้ดำเนินการ 2,296 สัญญา กรมการจัดหางานเป็นผู้ดำเนินการ 215 สัญญา และเป็นสินเชื่อเพื่อไปเก็บผลไม้ป่าในต่างประเทศ 1,523 สัญญา วงเงินสินเชื่อทั้งสิ้น 432,239,395 บาท

กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code
ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล