ฯ พณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานมอบนโยบายการดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาลปีผลิต 2554/2555 ให้กับ ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ปลัดจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะมีการเปิดรับจำนำ และให้เกษตรกร ได้ประโยชน์จากโครงการรับจำนำของรัฐบาลมากที่สุดหลังจากในหลายพื้นที่ ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วม ทำให้มีการขายข้าว ไม่ได้ราคาจากปัญหาความชื้น

โดย นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเป็นประธานมอบนโยบายโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการเพิ่มกำลังซื้อในประเทศตามนโยบายที่รัฐบาล ได้แถลงต่อรัฐสภา มาตรการหนึ่งในนั้นคือ การนำระบบรับจำนำมาใช้กับสินค้าเกษตร เพราะหากเกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง ก็จะส่งผลที่ดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ มีเกษตรกรปลูกข้าว 3.7 ล้านครัวเรือน หรือ ประมาณ 20 ล้านคน และเชื่อว่า ราคารับจำนำที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ที่ 15,000 บาท/ตัน สำหรับข้าวขาว และราคา 20,000 บาท/ตัน สำหรับข้าวหอมมะลินั้น เป็นราคาที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการดำรงชีพของเกษตรกร

ดังนั้น การรับจำนำข้าวที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ถึง 29 ก.พ.55 จึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายรับจำนำข้าว วางระบบ และตรวจสอบ สอดส่งดูแลทุกขั้นตอนให้รัดกุม รอบคอบ และมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม การประชุมในวันนี้จึงเป็นการซักซ้อมความเข้าใจกับทุกฝ่าย เพื่อให้แนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้การดำเนินนโยบายนี้สำเร็จคือ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะ ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นอนุกรรมการของโครงการ มีหน้าที่ต้องตรวจสอบ ดูแล ปรับปรุง ป้องกันการทุจริต ป้องกันความเสี่ยง ป้องกันไม่ให้เกิดการสวมสิทธิ์ ไม่ให้มีการนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์ ป้องกันไม่ให้เกิดการเวียนเทียนข้าวในระบบ เอาเปรียบเกษตรกร ต้องวางระบบให้รอบคอบในทุกขั้นตอน ตรวจสอบทุกอย่างอย่างเคร่งครัด กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน รวมถึง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน การออกหนังสือรับรองต้องมีความถูกต้องชัดเจน เกษตรกรต้องเพาะปลูกจริง เก็บเกี่ยวจริง ส่วนเรื่องการส่งออกเพื่อระบายข้าวนั้น รัฐบาลจะประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและผู้ส่งออก


11 ตุลาคม 2554
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน