ผู้นำต้นแบบตามค่านิยมองค์กร (Role Model)

Knowledge
Respect
Participation
Sustainability
SPARK to HEART
ผู้นำต้นแบบตามค่านิยมองค์กร (Role Model) ปีบัญชี 2566
ผู้นำต้นแบบตามค่านิยมองค์กร (Role Model) ปีบัญชี 2565
ผู้นำต้นแบบตามค่านิยมองค์กร (Role Model) ปีบัญชี 2564
ผู้นำต้นแบบตามค่านิยมองค์กร (Role Model) ปีบัญชี 2563


เรื่องเล่าดีดี จาก...พี่ MC

แนวคิดสำคัญในการทำงานขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน
e-KYCการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย National Digital ID (NDID)
Governance Risk & Compliance (GRC)
4 เครื่องยนต์หลัก เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
วัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
Market Conduct กับการส่งเสริมบริการทางการเงินที่เป็นธรรมของ ธ.ก.ส.
รู้จัก รู้หลัก ชวนปฏิบัติ เราจะไม่ละเมิด
BAAC WAY กับการขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาพนักงานสินเชื่อ พัฒนาคุณภาพสินเชื่อ
5+4 คำถามปลุกพลังชีวิต
BAAC Digital Workplace
Success Story Banking Agent
Share for Change แลกเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนแปลง
กรอบความคิดที่คิดพึ่งตนเอง

กลับสู่ด้านบน