ผู้นำต้นแบบตามค่านิยมองค์กร (Role Model)

Knowledge
Respect
Participation
Sustainability
SPARK to HEART
ผู้นำต้นแบบตามค่านิยมองค์กร (Role Model) ปีบัญชี 2565
ผู้นำต้นแบบตามค่านิยมองค์กร (Role Model) ปีบัญชี 2564
ผู้นำต้นแบบตามค่านิยมองค์กร (Role Model) ปีบัญชี 2563


เรื่องเล่าดีดี จาก...พี่ MC

แนวคิดสำคัญในการทำงานขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน
e-KYCการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย National Digital ID (NDID)
Governance Risk & Compliance (GRC)
4 เครื่องยนต์หลัก เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
วัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
Market Conduct กับการส่งเสริมบริการทางการเงินที่เป็นธรรมของ ธ.ก.ส.
รู้จัก รู้หลัก ชวนปฏิบัติ เราจะไม่ละเมิด
BAAC WAY กับการขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาพนักงานสินเชื่อ พัฒนาคุณภาพสินเชื่อ
5+4 คำถามปลุกพลังชีวิต
BAAC Digital Workplace
Success Story Banking Agent
Share for Change แลกเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนแปลง
กรอบความคิดที่คิดพึ่งตนเอง

กลับสู่ด้านบน