ยุทธศาสตร์การดำเนินงานขององค์กรระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2560 – 2564)
ปีบัญชี 2561 ธ.ก.ส. ให้ความสำคัญต่อการดูแลลูกค้าเชิงรุก (Customer Centric) ใช้กระบวนการสหกรณ์ และ ผู้ประกอบการเป็นแกนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าภาคการผลิตแบบบูรณาการโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางร่วมกับเครือข่าย มุ่งเน้นการเพิ่ม Smart Farmer นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ลูกค้าและชุมชน การยกระดับผู้มีรายได้น้อยให้มีรายได้เพิ่มและเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ และขับเคลื่อนด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านเสถียรภาพทางการเงิน ความมั่งคั่ง และความสุขของเกษตรกร มียุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อน 1 ยุทธศาสตร์ คือ
 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรไทย
มุ่งเน้นการใช้ SMAEs และกระบวนการสหกรณ์ เป็นกลไกหลักนำการเปลี่ยนแปลงตลอดห่วงโซ่สินค้าเกษตร พร้อมทั้งยกระดับเกษตรกรและทายาทเป็น Smart Farmers ร่วมกับเครือข่ายประชารัฐ ส่งเสริมการปรับโครงสร้างการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม  เกษตรแปลงใหญ่ สนับสนุนการพัฒนาประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือมีหนี้นอกระบบ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืน  และสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรกรทั้งด้านอาชีพและครอบครัว
 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2  ให้บริการทางการเงินครบวงจรและทันสมัย เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภาคชนบท
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบริการทางการเงินครบวงจรตลอดห่วงโซ่ภาคเกษตร และทุกกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่รวมถึงครอบคลุมความต้องการของสหกรณ์การเกษตรและองค์กรชุมชน เน้นการดูแลลูกค้าเชิงรุก และขยายช่องทางการเข้าถึงธนาคารผ่านเครือข่ายต่างๆ มียุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อน 1 ยุทธศาสตร์ คือ
 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริการทางการเงินครบวงจรและทันสมัย
ยังคงเน้นการมีช่องทาง/ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นรายกลุ่ม โดยให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการสหกรณ์การเกษตร และองค์กรชุมชนที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนห่วงโซ่ที่สำคัญ
 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงอย่างยั่งยืน
เป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงทั้งในด้านการเงิน ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน และการเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ มียุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อน 2 ยุทธศาสตร์ คือ
 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารเงินทุนให้สมดุลเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
โดยเน้นการขยายแหล่งเงินทุน บริหารสภาพคล่อง เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารต้นทุนด้วยการด้านสินทรัพย์และหนี้สินด้วยเครื่องมือ Matching Fund และ Fund Transfer Pricing : FTP  และยกระดับมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ และบริการทางการเงินที่ทันสมัย รวมถึงพัฒนาระบบรองรับมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับ 9 (IFRS9)
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
ยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร บุคลากร และกระบวนการทำงาน โดยการปรับโครงสร้างองค์กรและกระบวนการทำงานให้เป็นแบบ Customer Centric สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงสายงาน พัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพทำงานทุกระดับ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล ให้มีความโปร่งใส และพัฒนาฐานข้อมูล งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของลูกค้า
 
          วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์การ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้วยการลดรอยเท้าทางนิเวศ (Ecological Footprint Management) สนับสนุนการพัฒนาชุมชนอุดมสุข สินเชื่อสีเขียว อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และขยายผลด้านการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน มียุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อน 1 ยุทธศาสตร์ คือ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานราก สังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานราก เน้นเสริมสร้างความยั่งยืนเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยนำหลักการพัฒนาความยั่งยืนเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ในการดำเนินงาน ส่งเสริมสินเชื่อสีเขียว ขยายผลธนาคารต้นไม้ ดำเนินโครงการพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับเครือข่ายประชารัฐ ให้ความรู้คู่การพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งสู่ชุมชนอุดมสุข เชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์การเกษตรทั้งในรูปแบบตลาดประชารัฐ และตลาด Online ผ่าน Platform เชื่อมโยงตลาดเกษตร
 

 


" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน