ยุทธศาสตร์การดำเนินงานขององค์กรระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2560 - 2564)
ปีบัญชี 2562 มุ่งสานต่อนโยบาย ฟื้นฟูสหกรณ์และเกษตรกรลูกค้า พัฒนาระบบงาน สานต่อ SMAEs บริการดีจากใจ และให้ความสำคัญกับ Go Green , Food Safety ผ่านกระบวนการ ปรับ เปลี่ยน พัฒนา จากรายคนสู่ชุมชน ผลลัพธ์สู่องค์กร เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเงินภาคการเกษตร และภาคชนบท Rural Universal Bank โดยกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ และขับเคลื่อนด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้


วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้น มีเงินออม มีความมั่งคั่ง และมีความสุขเพิ่มขึ้น โดยขับเคลื่อนผ่าน ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรไทย คือ


ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรไทย
มุ่งเน้นการสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรเพื่อเพิ่ม Productivity เชื่อมโยงภาคการเกษตรสู่การพัฒนาแบบครบ วงจร โดยใช้ SMAEs และขบวนการสหกรณ์เป็นกลไกในการ ขับเคลื่อน พัฒนาและส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการใน ภาคการเกษตรให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรม พัฒนา/ยกระดับ/ สนับสนุนเกษตรกรผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือมีหนี้นอก ระบบให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและความรู้มีโอกาสสร้างรายได้ เพิ่ม รวมทั้ง การบริหารจัดการหนี้ควบคู่กับการพัฒนา ศักยภาพลูกค้าและสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้เกษตรกร


วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้บริการทางการเงินครบวงจรและทันสมัย

เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภาคชนบท ด้วยการขยายการให้บริการทางการเงิน เข้าถึงชุมชนผ่านช่องทาง ดิจิทัล สาขา และเครือข่ายทางการเงิน พร้อมทั้ง สร้างการเติบโตทางการตลาดของการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย โดยขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริการทางการเงินครบวงจรและทันสมัย คือ


ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริการทางการเงินครบวงจรและทันสมัย
มุ่งเน้นการพัฒนาช่องทางให้บริการเพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ครอบคลุม ความต้องการลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทั้งช่องทางดิจิทัล สาขา และ เพิ่มบริการทางการเงินผ่านเครือข่ายทางการเงินและให้บริการ ลูกค้าแบบเชิงรุก (Customer Centric)


วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงอย่างยั่งยืน ด้านการเงินและ ด้านการบริหารจัดการเพื่อรองรับภารกิจหลักของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี (Disruptive)

โดยเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงด้านการเงินที่มุ่งการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้รวม คงอัตราส่วนทางการเงิน ที่สำคัญ ขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารเงินทุนให้สมดุลเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน และเป็นองค์กร ประสิทธิภาพสูง ด้านการบริหารจัดการเพื่อรองรับภารกิจหลักของ ธ.ก.ส. และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดยขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล คือ


ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารเงินทุนให้สมดุลเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
โดยเน้นการขยายแหล่งเงินทุนของธนาคารและบริหารสภาพ คล่อง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารต้นทุนทางการเงิน และ ยกระดับมาตรบานการบริหารความเสี่ยงการให้สินเชื่อและ บริการทางการเงินที่ทันสมัย


ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพและรักษาบุคลากรที่มีความเป็น เลิศและมีความเชี่ยวชาญตอบสนองยุทธศาสตร์ ส่งเสริม คิดค้นงานวิจัยและนวัตกรรมจากทั้งภายในและภายนอกเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อต่อยอดธุรกิจและสร้างองค์ความรู้ เพิ่ม ประสิทธิภาพด้วยการปรับกระบวนการและโครงสร้างองค์กร เป็นแบบ Customer Centric พร้อมส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุกจริตทั่วทั้งองค์กร


วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์การ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ชุมชนอุดมสุข และสนับสนุนการผลิต เกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย (Food Safety) อย่างยั่งยืน โดยขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม คือ


ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรสีเขียว สนับสนุนการ พัฒนาชุมชนร่วมกับเครือข่ายในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน