วิสัยทัศน์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป็นธนาคารที่สร้างมูลค่าเพิ่ม แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณค่าเพิ่มของห่วงโซ่อุปทานด้วยเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาขีดความสามารถองค์กรที่มุ่งเน้นความยั่งยืนและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วัตถุประสงค์ (Purpose)

วัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการ การส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ธ.ก.ส. คือ
1) การสร้างการรับรู้ เป็นที่รู้จัก และยอมรับแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) การสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการการเงินการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน
3) การสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อมุ่งตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
4) การลดความเสี่ยงและสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
5) การสร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ธ.ก.ส.
6) การได้แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อมูลความรู้และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการและการปฏิบัติงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขอบเขต (Scope)

มิติที่ 1 : ด้านกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดขอบเขตการบริหารจัดการกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป้าหมายทั้งสิ้น 6 กลุ่ม
1) พนักงานและลูกจ้าง ธ.ก.ส.
2) หน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐ/ ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น
3) ลูกค้า/ ผู้ใช้บริการผู้ส่งมอบ
4) คู่ค้า/ คู่ความร่วมมือ
5) ผู้ส่งมอบ
6) ชุมชน/ สังคม
มิติที่ 2 : ด้านพื้นที่เพื่อบริหารจัดการ กำหนดครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และการกำกับดูแล ที่ ธ.ก.ส. สามารถกำหนด ออกแบบ ควบคุมและพัฒนาการดำเนินงานในระดับนโยบาย การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติงาน และการตรวจ ติดตาม และประเมินผลสำเร็จได้อย่างเป็นระบบ
มิติที่ 3 : ด้านระยะเวลาการบริหารจัดการ กำหนดครอบคลุมระยะเวลาการประกอบธุรกิจ คือ ขอบเขตระยะเวลาดำเนินงานระหว่างปีบัญชี 2564 - 2568 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของแผนวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2566 เพื่อทำให้ตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามรูปแบบของผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีบัญชี 2564

รายงานผลการดำเนินงานแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีบัญชี 2565


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน