วัตถุประสงค์ (Purpose)

ธนาคารจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ธ.ก.ส. ดังนี้

1) พัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของธนาคารและการสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2) สื่อสารข้อมูลของธนาคารไปยังผู้มีส่วนได้เสียในเวลาและรูปแบบที่เหมาะสม

3) การเพิ่มการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนที่มีผลต่อวิถีชีวิตของผู้มีส่วนได้เสีย

4) ติดตามประสิทธิผลของการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม


แนวทางการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม ถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืน โดย ธ.ก.ส. ให้ความสำคัญต่อการรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงมีการพัฒนาและดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ธ.ก.ส. ครอบคลุม 2 มิติ ได้แก่

  • องค์กร /หน่วยงาน /ชุมชน กลุ่มบุคคล และบุคคลที่สำคัญทั้งหมดในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจาก บริบทการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง องค์กร/หน่วยงานชุมชน กลุ่มบุคคล และบุคคลที่สำคัญทั้งหมด ซึ่งมีโอกาสได้รับผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ จากการดำเนินงานในอนาคตตามบริบท ทิศทางการดำเนินงานของธนาคาร
  • องค์กร /หน่วยงาน /ชุมชน กลุ่มบุคคล และบุคคลที่สำคัญทั้งหมดในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ดำเนินงานและส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ต่อธ.ก.ส. รวมทั้ง องค์กร /หน่วยงานชุมชน กลุ่มบุคคล และบุคคลที่สำคัญทั้งหมดในอนาคต ซึ่งมีโอกาสดำเนินงานและส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อธนาคาร

โดยสามารถจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็น 8 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. หน่วยงานกำกับ
2. ผู้ถือหุ้น
3.คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
4. คู่ค้า
5. พนักงาน
6. ผู้ส่งมอบ
7. ชุมชนและสังคม
8. ลูกค้า

ธ.ก.ส. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรฐาน AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) และเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model (SE-AM) ดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลปัจจัยภายนอกและภายใน ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. และผู้บริหารของ ธ.ก.ส.

2. วิเคราะห์ประเด็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญมากที่สุด 3 ประเด็นได้แก่ คือ 1. การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มให้ครบคลุมบริการทางการเงิน 2. เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่าย/ข้อมูลทางด้านการเกษตร และ 3. สร้างอาชีพให้คนในชุมชนมีรายได้ พึ่งพาตนเองได้

3. มอบหมายให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว จัดทำกลยุทธื และแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม ร่วมทั้ง ดำเนินการจัดทำแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดตัวชี้วัด และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกไตรมาส


รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีบัญชี 2563


กลับสู่ด้านบน