ธ.ก.ส.ได้จัดตั้ง กองทุนธนาคารอิสลาม (Islamic Banking Fund) ขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2542 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเปิดดำเนินการเป็นแผนกหนึ่งใน ธ.ก.ส. เพื่อทำหน้าที่ให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม
แนวทางการดำเนินงานของกองทุนธนาคารอิสลาม
1. ให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นทางเลือกอีกบริการหนึ่งของธนาคาร ในรูปแบบผลิตภัณฑ์หนึ่งของธนาคาร ตามความต้องการของลูกค้า
2. ปัจจุบันให้บริการทางการเงิน ด้านเงินฝากและด้านสินเชื่อ
ด้านเงินฝาก มี 2 ประเภท
เงินฝากรักษาทรัพย์ ตามหลักวาดีอะฮ์
เงินฝากเพื่อการลงทุน ตามหลักมุฎอรอบะฮ์
ด้านสินเชื่อ ตามหลักมุรอบะฮะฮ์ มีการให้สินเชื่อกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้าน หรือชุมชน สหกรณ์นอกภาคการเกษตร
3. ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
การรับฝากเงิน
มียอดเงินฝากคงเหลือ 2,618.31 ล้านบาท
การจ่ายสินเชื่อ
มียอดจ่ายสินเชื่อคงเหลือ (ไม่รวมกำไร) 1,381.18 ล้านบาท


กลับสู่ด้านบน