ธ.ก.ส.ได้จัดตั้ง กองทุนธนาคารอิสลาม (Islamic Banking Fund) ขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2542 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเปิดดำเนินการเป็นแผนกหนึ่งใน ธ.ก.ส. เพื่อทำหน้าที่ให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม

แนวทางการดำเนินงานของกองทุนธนาคารอิสลาม

1. ให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นทางเลือกอีกบริการหนึ่งของธนาคาร ในรูปแบบผลิตภัณฑ์หนึ่งของธนาคาร ตามความต้องการของลูกค้า

2. ปัจจุบันให้บริการทางการเงิน ด้านเงินฝากและด้านสินเชื่อ

- เงินฝากรักษาทรัพย์ ตามหลักวาดีอะฮ์

- เงินฝากเพื่อการลงทุน ตามหลักมุฎอรอบะฮ์

- ด้านสินเชื่อ ตามหลักมุรอบะฮะฮ์ มีการให้สินเชื่อกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้าน หรือชุมชน สหกรณ์นอกภาคการเกษตร

3. ผลการดำเนินงาน


ผลการดำเนินงาน การรับฝากเงิน
มียอดเงินฝากคงเหลือ
(ล้านบาท)
การจ่ายสินเชื่อ
มียอดจ่ายสินเชื่อคงเหลือ (ไม่รวมกำไร)
(ล้านบาท)
ณ 31 มีนาคม 2567 3,065.21 700.01
ณ 31 มีนาคม 2566 3,039.90 864.90
ณ 31 มีนาคม 2565 3,517.11 974.64
ณ 31 มีนาคม 2564 3,400.10 1,078.30

- รายงานผลการดำเนินงานปีบัญชี 2565
- รายงานผลการดำเนินงานปีบัญชี 2564
- รายงานผลการดำเนินงานปีบัญชี 2563


กลับสู่ด้านบน