"ออมเงินระยะยาว ได้ดอกเบี้ยเงินฝากสูง"

จุดเด่นของบริการ
 • ได้รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ
 • เก็บเป็นเงินออมไว้ใช้จ่าย
 • สะสมไว้ใช้ในอนาคตตามที่ต้องการ
 • ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา
 • คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
 • สามารถนำสมุดเงินฝาก ค้ำประกันเงินกู้
วัตถุประสงค์
 • เก็บเป็นเงินออมไว้ใช้จ่าย
 • สะสมเป็นเงินออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินในอนาคต
คุณสมบัติผู้ฝาก
 • บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • นิติบุคคล
จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก
 • ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
จำนวนเงินฝาก-ถอนขั้นต่ำ
 • ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • ถอนครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ยกเว้นการถอนดอกเบี้ยและการถอนปิดบัญชี
ระยะเวลาการฝาก
 • ไม่กำหนด
การคิดดอกเบี้ย/ผลตอบแทน
 • คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ถ้ายอดคงเหลือต่ำกว่า 10,000 บาท จะคิดให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
 • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
 • นิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร
เงื่อนไขการถอน
 • ถอนครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง ถ้าถอนเงินฝากครั้งที่ 2 ต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาท
เอกสารการเปิดบัญชี
 • บุคคลธรรมดา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • นิติบุคคล
  • เอกสารสำคัญประจำตัวผู้มาติดต่อ
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  • หนังสือบริคณห์สินธิ
  • รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอนุมัติการทำนิติกรรมกับธนาคารและระบุอำนาจการถอนเงิน
  • เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม
  • ตัวอย่างตราประทับของบริษัท


กลับสู่ด้านบน