"เงินฝากออมทรัพย์ ออมเงินไว้คราวละเล็กละน้อย เพื่อสะสมไว้เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน"

จุดเด่นของบริการ
 • ได้รับผลตอบแทนทุก 6 เดือน
 • เก็บออมเป็นเงินก้อนไว้ใช้จ่าย
 • สะสมเป็นเงินเก็บไว้ในอนาคต
 • เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป และนิติบุคคล
 • คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
 • สามารถนำสมุดเงินฝาก ค้ำประกันเงินกู้
วัตถุประสงค์
 • เก็บเป็นเงินออมไว้ใช้จ่าย
 • สะสมไว้ใช้ในอนาคต
คุณสมบัติผู้ฝาก
 • บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • นิติบุคคล
จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก
 • ไม่ต่ำกว่า 50 บาท
จำนวนเงินฝาก-ถอนขั้นต่ำ
 • ไม่กำหนด
ระยะเวลาการฝาก
 • ไม่กำหนด
การคิดดอกเบี้ย/ผลตอบแทน
 • คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน
 • บุคคลธรรมเนียมไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
 • นิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร
เงื่อนไขการถอน
 • ถอนวันละกี่ครั้งก็ได
เอกสารการเปิดบัญชี
 • บุคคลธรรมดา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • นิติบุคคล
  • เอกสารสำคัญประจำตัวผู้มาติดต่อ
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  • หนังสือบริคณห์สินธิ
  • รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอนุมัติการทำนิติกรรมกับธนาคารและระบุอำนาจการถอนเงิน
  • เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม
  • ตัวอย่างตราประทับของบริษัท


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน