ประมวลจริยธรรมนี้จัดทำขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของผู้ปฏิบัติงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
 2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจ แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
 4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลำดับ
 5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงออกประกาศเรื่องประมวลจริยธรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไว้ ดังต่อไปนี้

โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้มีการทบทวนจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี 14 หัวข้อย่อย ดังนี้

 

 1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
 2. การสนับสนุนภาคการเมือง
 3. การมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ขัดกัน
 4. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน
 5. การปฏิบัติต่อลูกค้า
 6. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
 7. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
 8. การจัดซื้อ จัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า
 9. การรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
 10. การปฏิบัติต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
 11. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 12. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
 13. ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 14. ทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม

โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


กลับสู่ด้านบน