ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตพอเพียง มีสำนึกรับผิดชอบ ยิ้มบริการด้วยใจ ตอบสนองเป็นทีม

Hซื่อสัตย์สุจริต
(Honesty with integrity)
สีทอง หมายถึง การเป็นรากฐาน ที่มาจากค่านิยมที่สำคัญขององค์กร คือ ความยั่งยืน (Sustainability)
องค์ประกอบ พฤติกรรมที่พึงประสงค์
- ตรงต่อเวลา - ส่งงานตามกำหนดเวลา
- ตรงต่อเวลาในการนัดหมายและมาทำงาน
- รักษาคำพูด - พูดและทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง
- รักษาคำมั่นสัญญา แม้ว่าลำบากที่จะปฏิบัติหรือสามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ตาม
- รักษาและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ - ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการใช้อำนาจอย่างถูกต้อง
- ใช้อำนาจอย่างโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้
- สุจริต - ดำรงชีวิต ด้วยหลัก คิดดี ทำดี พูดดี
- ซื่อตรงในการปฏิบัติงาน ไม่เอาผลงานผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
Eใช้ชีวิตพอเพียง
(Economy, Sufficiency)
สีเขียว หมายถึง การเป็นอยู่อย่างธรรมชาติด้วยความเข้าใจและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งมาจากการยึดถือค่านิยม การส่งเสริมและยกระดับความรู้ (Knowledge)
องค์ประกอบ พฤติกรรมที่พึงประสงค์
- พอประมาณ - ดำรงตนสมฐานะ
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- มีเหตุผล - ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง
- รับฟัง ไตร่ตรอง รอบคอบในการทำงาน และการตัดสินใจ
- มีภูมิคุ้มกัน - รู้จักปรับตัวให้พร้อมทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- คิด วางแผน ป้องกันผลกระทบอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความไม่ประมาท
- ความรู้คู่คุณธรรม - มีการสร้างและรวบรวมผลงานเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้
- นำองค์ความรู้ต่างๆ มาต่อยอดเป็นนวัตกรรม
Aมีสำนึกรับผิดชอบ
(Accountability)
สีน้ำเงิน หมายถึง ความเข้มข้นในการมีวินัยและรับผิดชอบ สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ(Accountability)
องค์ประกอบ พฤติกรรมที่พึงประสงค์
- รับผิดชอบต่อตนเอง - ศึกษา ทบทวนจนเข้าใจถ่องแท้ในบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง
- ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างทุ่มเท เต็มความสามารถ
- มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน - มุ่งปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
- รับทั้งผิดและชอบพร้อมรับผลการตัดสินใจและการกระทำที่เกิดขึ้น
- มุ่งผลประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม - มีจิตอาสา เสียสละมุ่งประโยชน์ขององค์กร ชุมชน และสังคมโดยรวม
- ตระหนัก เข้าร่วมลงมือปฏิบัติในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Rยิ้มบริการด้วยใจ
(Response heartily)
สีชมพู หมายถึง ความอ่อนหวานด้วยการเคารพและให้เกียรติผู้อื่นเสมอตามแนวทางแห่งค่านิยมองค์กร ความเคารพและให้เกียรติ (Respect)
องค์ประกอบ พฤติกรรมที่พึงประสงค์
- เต็มใจ - แสดงความเป็นมิตร ยิ้มแย้ม แจ่มใส
- กระตือรือร้น บริการรวดเร็ว
- รู้ใจและเปิดใจ - เปิดใจ รับฟัง และมองปัญหาลูกค้าเหมือนเป็นของตนเอง
- เรียนรู้ และตอบสนองตรงความต้องการลูกค้า
- จริงใจและใส่ใจพัฒนาบริการ - ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน
- ปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและศึกษาผลิตภัณฑ์
Tตอบสนองเป็นทีม
(Teamwork)
สีแดง หมายถึง ความสดใส ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจ อย่างมีส่วนร่วมของทุกคนตามค่านิยมองค์กร การมีส่วนร่วม (Participation)
องค์ประกอบ พฤติกรรมที่พึงประสงค์
- สามัคคีร่วมกัน - ร่วมมือกันในการกำหนดแนวทางในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
- ร่วมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เคารพให้เกียรติกัน - รับฟังความคิดเห็นของทุกคนในทีม
- ปฏิบัติกันทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
- ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน - ช่วยเหลือและร่วมมือร่วมใจในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
- มีน้ำใจ ต่อลูกค้า หัวหน้า เพื่อน และลูกน้อง

กลับสู่ด้านบน