ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 59 ประจำปีบัญชี 2566

     ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 59 ประจำปีบัญชี 2566
ในวันศุกร์ที่่่ 28 มิถุนายน 2567 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 0​8.00 น. ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2-3 ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช
คอนเวนชัน ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
  1. หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ประจำปีบัญชี 2566
  2. แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม
  3. รายงานกิจการประจำปี 2566 ฉบับย่อผู้ถือหุ้น
  4. นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
  5. นโยบายการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส.

กลับสู่ด้านบน