ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 57 ประจำปีบัญชี 2564

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 57 ประจำปีบัญชี 2564
ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชัน ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมี
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึ่งธนาคารได้จัดที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนรวม 315 คน กรณี ที่นั่งเต็ม ขอให้ท่านมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ หรือเลขานุการธนาคาร
หรือผู้ถือหุ้นท่านอื่น เพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายในการออกเสียงลงคะแนนแทน
โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
  1. หนังสือบอกกล่าวประจำปีบัญชี 2564
  2. แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม
  3. รายงานกิจการประจำปี 2564 ฉบับย่อผู้ถือหุ้น
  4. แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลับสู่ด้านบน