"การออมอย่างมีจุดหมาย คือวิธีทางในการสร้างความมั่นคง"

จุดเด่นของบริการ
 • ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
 • เหมาะสำหรับข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กร บริษัท ห้างร้าน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
 • สามารถนำสมุดเงินฝาก ค้ำประกันเงินกู้
วัตถุประสงค์
 • เก็บเป็นเงินออมไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อสะสมไว้ใช้ในอนาคต
 • สะสมเงินไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นในอนาคต
คุณสมบัติผู้ฝาก
 • บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • นิติบุคคล
จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
ประเภทเงินฝากประจำ
 • เงินฝากประจำ 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน, 24 เดือน, 36 เดือน, 48 เดือน, 60 เดือน
การคิดดอกเบี้ย/ผลตอบแทน
 • ธนาคารคิดดอกเบี้ยทบต้นให้ตามเงื่อนไขของประเภทเงินฝากประจำ
เงื่อนไขการถอน
 • ถอนได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
เอกสารการเปิดบัญชี
 • บุคคลธรรมดา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • นิติบุคคล
  • เอกสารสำคัญประจำตัวผู้มาติดต่อ
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  • หนังสือบริคณห์สินธิ
  • รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอนุมัติการทำนิติกรรมกับธนาคารและระบุอำนาจการถอนเงิน
  • เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม
  • ตัวอย่างตราประทับของบริษัท


กลับสู่ด้านบน