นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส.
นายประยูร อินสกุล
นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ธ.ก.ส.
นายชาญวิทย์ นาคบุรี
นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นางภัทรพร วรทรัพย์
นางภัทรพร วรทรัพย์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายอัมพร แสงมณี
นายอัมพร แสงมณี ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายสุนทร ตาละลักษณ์
นายสุนทร ตาละลักษณ์ ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายวิจารย์ สิมาฉายา
นายวิจารย์ สิมาฉายา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายจรูญเดช  เจนจรัสสกุล
นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายธนารัตน์  งามวลัยรัตน์
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (คลิกเพื่ออ่านประกาศ)

กฎบัตรคณะกรรมการ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

รายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) (คลิกเพื่ออ่าน)

กลับสู่ด้านบน