นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส.
นายประยูร อินสกุล
นายประยูร อินสกุล
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ธ.ก.ส.
นายชาญวิทย์ นาคบุรี
นายชาญวิทย์ นาคบุรี
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นางภัทรพร วรทรัพย์
นางภัทรพร วรทรัพย์
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายพีรพันธ์ คอทอง
นายพีรพันธ์ คอทอง
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นางวิเรขา สันตะพันธุ์
นางวิเรขา สันตะพันธุ์
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายสุนทร ตาละลักษณ์
นายสุนทร ตาละลักษณ์
ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายจรูญเดช  เจนจรัสสกุล
นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
รอการแต่งตั้ง
รอการแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
รอการแต่งตั้ง
รอการแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
รอการแต่งตั้ง
รอการแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายฉัตรชัย  ศิริไล
นายฉัตรชัย ศิริไล
ผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคาร (คลิกเพื่ออ่านประกาศ)

กฎบัตรคณะกรรมการ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

รายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) (คลิกเพื่ออ่าน)


กลับสู่ด้านบน