นายอุตตม สาวนายน
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส.
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ธ.ก.ส.
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายสมบูรณ์  จิตเป็นธม
นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายทองลักษณ์  หาญศึก
นายทองลักษณ์ หาญศึก ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายวัชระ ฉัตรวิริยะ
นายวัชระ ฉัตรวิริยะ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
รอการแต่งตั้ง
รอการแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายลือชัย  ชัยปริญญา
นายลือชัย ชัยปริญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายสุวิชญ โรจนวานิช
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นางอมรา  กลับประทุม
นางอมรา กลับประทุม ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (คลิกเพื่ออ่านประกาศ)

กฎบัตรคณะกรรมการ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน