นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นายอัมพร แสงมณี
นายอัมพร แสงมณี
กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นายศรัทธา อินทรพรหม
นายศรัทธา อินทรพรหม
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง เลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านกฏบัตร)

กลับสู่ด้านบน