นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
นางภัทรพร วรทรัพย์
นางภัทรพร วรทรัพย์ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นายจรูญเดช  เจนจรัสสกุล
นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นายธนารัตน์   งามวลัยรัตน์
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ
ตำแหน่ง เลขานุการ
นายธนารัตน์   งามวลัยรัตน์
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
นายโสรัต โสพรรณรัตน์
นายโสรัต โสพรรณรัตน์ รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

กลับสู่ด้านบน